Har du frågor om din rapportering? Kontakta oss via e-post

RestaurangrapportStatistikrapport försäljning/tillverkningLagerdeklaration av vin och druvmust
Vem ska rapportera? Tillståndshavare som haft ett stadigvarande serveringstillstånd någon gång under rapporteringsperioden Den som varit godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare av alkoholdrycker någon gång under rapporteringsperioden Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer, med undantag av privata konsumenter och detaljhandlare, är skyldiga att lämna in lagerdeklaration av vin och druvmust (innehavda kvantiteter den 31 juli)
Hur rapporterar jag? Antingen på pappersblankett eller via webben Antingen på pappersblankett eller via webben Antingen på pappersblankett eller via webben
Rapporteringsperiod 1 januari-31 december 1 januari-31 december Uppgifterna ska avse de kvantiteter av vin och druvmust som innehas den 31 juli
Senaste inlämningsdag 1 mars, året efter rapporteringsperioden 1 mars, året efter rapporteringsperioden 1 september, under rapporteringsåret
Webbrapportering

Observera att webbrapportering enbart gäller förtryckt blankett
Till webbrapportering

Observera att webbrapportering enbart gäller förtryckt blankett
Till webbrapportering
Observera att webbrapportering enbart gäller förtryckt blankett
Till webbrapportering
Nollrapportering på webben Om du inte har något att rapportera, det vill säga rapporterar noll i fälten vid webbrapportering, så får du ett meddelande om att det stämmer. Stämmer det så behöver du klicka på spara knappen igen för att rapporten ska bli registrerad (vid nollrapportering via webben så behöver du alltså klicka på spara knappen två gånger för att rapporten ska bli registrerad).
Pappersblankett skickas till Kommunen Folkhälsomyndigheten
831 40 Östersund
Folkhälsomyndigheten
831 40 Östersund

Restaurangrapport

Den som har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker under rapporteringsperioden är skyldig att lämna in en restaurangrapport till kommunen.

Uppgifterna du lämnar ska avse redovisningsperioden 1 januari–31 december. Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars. Du kan registrera restaurangrapporten antingen genom webbregistrering eller genom att skicka in blanketten till kommunen. Kommunens adress finns längst ned på den förtryckta blanketten.

En förtryckt restaurangrapport skickas ut till tillståndshavaren vid slutet av året från den kommun där serveringsstället är beläget. Om du inte fått någon restaurangrapport eller tappat bort den förtryckta blanketten kan du antingen kontakta kommunen för att få en ny blankett eller skriva ut/ladda ned en restaurangrapport från nedanstående länk.

Frågor om restaurangrapporten besvaras av kommunen.

Restaurangrapport (PDF, 12 kB)

Anvisning restaurangrapport

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering (FoHMFS 2014:5)

Statistikrapport försäljning/tillverkning

Den som av Skatteverket är eller har varit godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare under rapporteringsperioden, är skyldig att lämna statistikrapport över försäljning/tillverkning till Folkhälsomyndigheten.

Uppgifterna du lämnar ska avse redovisningsperioden 1 januari–31 december. Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars. Du kan registrera statistikrapport försäljning/tillverkning antingen genom webbregistrering eller genom att skicka blanketten till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens adress finns längst ned på blanketten.

En förtryckt statistikrapport över försäljning/tillverkning skickas ut till berörda partihandlare vid slutet av året från Folkhälsomyndigheten. Om du inte har fått någon statistikrapport över försäljning/tillverkning eller tappat bort den förtryckta blanketten kan du antingen kontakta Folkhälsomyndigheten för att få en ny blankett eller skriva ut/ladda ned rapporten från nedanstående länk.

Frågor om statistikrapport försäljning/tillverkning besvaras av Folkhälsomyndigheten.

Statistikrapport försäljning/tillverkning (PDF, 33 kB)

Anvisning för statistikrapport försäljning/tillverkning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (FoHMFS 2014:2)

Lagerdeklaration av vin och druvmust

Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer, med undantag av privata konsumenter och detaljhandlare, är skyldiga att lämna in lagerdeklaration av vin och druvmust (innehavda kvantiteter den 31 juli) varje år till Folkhälsomyndigheten.

Uppgifterna du lämnar ska avse de kvantiteter av vin och druvmust som innehas den 31 juli. Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 september. Du kan registrera lagerdeklaration av vin och druvmust antingen genom webbregistrering eller genom att skicka blanketten till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens adress finns på blankettens framsida.

En förtryckt blankett för lagerdeklaration av vin och druvmust skickas ut vid månadsskiftet juni/juli till de som är registrerade hos Folkhälsomyndigheten. Om du inte fått någon blankett eller tappat bort den förtryckta blanketten kan du själv skriva ut/ladda ned en tom blankett från nedanstående länk, eller kontakta Folkhälsomyndigheten.

Frågor om lagerdeklaration av vin och druvmust besvaras av Folkhälsomyndigheten.

Lagerdeklaration av vin och druvmust (PDF, 233 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust (FoHMFS 2015:2)

Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

E-Bacchus - databas med bland annat register över skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i EU, enligt förordning (EU) nr 1308/2013

Uppgiftsskyldighet

Enligt 9 kap. 14 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) gäller följande:
”Tillståndshavare, tillverkare, partihandlare och den som bedriver handel med teknisk sprit är skyldiga att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över verksamhet enligt denna lag.”

Enligt 4 § 5. alkoholförordning (2010:1636) gäller följande:
”Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om
5. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen är skyldiga att lämna för att myndigheten ska kunna föra statistik enligt 9 kap. 14 § alkohollagen,”

Uppgiftsskyldigheten för dig som är tillståndshavare av ett stadigvarande serveringstillstånd och ska rapportera in restaurangrapporten framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering (FoHMFS 2014:5)

Uppgiftsskyldigheten för dig som är tillverkare eller partihandlare av alkoholdrycker och ska rapportera in statistikrapport försäljning/tillverkning framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (FoHMFS 2014:2)

Uppgiftsskyldigheten för dig som ska rapportera in lagerdeklaration av vin och druvmust framgår av artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009. Se även Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust (FoHMFS 2015:2)

Sekretess

Vid begäran om utlämnande av inkommen restaurangrapport och statistikrapport för försäljning/tillverkning kommer sekretess att prövas enligt bland annat 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för lämnade av uppgifter.

Enligt 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) gäller följande:
”Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.”