Revidering av blankett

Vi håller på att ta fram en reviderad blankett för anmälan om försäljning, införsel och import av teknisk sprit och har tagit bort den som fanns här tidigare. I avvaktan på den nya blanketten kan anmälan enligt 2 § i myndighetens föreskrifter om teknisk sprit (FoHMFS 2014:4) lämnas per brev eller e-post till någon av följande adresser:

  • Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna
  • Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund
  • info@folkhalsomyndigheten.se.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter

  • Organisationsnummer, eller i fråga om enskild firma, personnummer.
  • Företagets namn, adress, postnummer och postadress.
  • Kontaktperson med telefonnummer eller e-postadress.
  • Typ av sprit samt spritens ändamål, uppskattad mängd per år och uppgift om på vilket sätt spriten denaturerats alternativt om spriten saknar denaturering.
  • Vilket kontrollbolag som valts om verksamheten berörs av 6 § i FoHMFS 2014:4.