Tillverkning av sprit och alkoholdrycker

Sprit och alkoholdrycker får endast tillverkas av näringsidkare som är godkända upplagshavare för sådana varor. Motsvarande krav gäller för innehav av destillationsutrustning eller delar till en sådan apparat.

För att få tillverka sprit, vin, folköl, starköl, andra jästa alkoholdrycker och teknisk sprit krävs att du som näringsidkare har ett godkännande som upplagshavare för sådana varor. Skatteverket är den myndighet som beslutar om sådana godkännanden. Bestämmelserna finns i 9 § och 31e § lagen om alkoholskatt (1994:1564).

Med tillverkning av sprit likställs bl.a. rening eller återvinning av sprit, samt borttagning eller försvagning av denaturering i syfte att anpassa spriten för förtäring (2 kap. 2 § alkohollagen).

Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. Vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker får däremot tillverkas i hemmet för eget behov utan krav på godkännande.

Du som har rätt att tillverka alkoholdrycker enligt alkohollagen är även skyldig att årligen lämna uppgifter om det till Folkhälsomyndigheten. Mer om detta och vilka uppgifter du ska rapportera till oss finns att läsa under Skyldighet att rapportera.

Destillationsapparat för tillverkning av sprit

En destillationsapparat är en apparat som uppenbarligen är ägnad för att tillverka sprit. Alkohollagen förbjuder innehav, tillverkning av och överlåtelse av destillationsapparat om man inte har rätt att tillverka sprit. Även delar till en sådan apparat får endast tillverkas för, överlåtas till, eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit (2 kap. 1 § andra stycket alkohollagen).

Undantag från bestämmelsen om rätt att tillverka sprit

Om du saknar godkännande som upplagshavare från Skatteverket, får Folkhälsomyndigheten medge undantag från denna bestämmelse och utfärda ett medgivande att inneha en destillationsapparat, eller delar till en sådan apparat. I dessa fall behöver vi göra en bedömning i varje enskilt fall. Ett sådant medgivande kan utfärdas tillsvidare eller för en viss tid, och medgivandet kan återkallas om förhållandena kräver det (2 kap. 1 § tredje stycket alkohollagen). En ansökan om ett sådant medgivande kan skickas till oss antingen via e-post eller vanligt post.

Annan destillationsapparat

Det finns destillationsapparater på marknaden som inte är ägnade för att tillverka sprit utan för tillverkning av bl.a. eteriska oljor och vattendestillering. För den typen av apparater behövs inget medgivande, eftersom de faller utanför alkohollagens bestämmelser.

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019

Kontakta Skatteverket

Skatteverket
Alkohol- och tobaksgruppen
771 83 Ludvika

www.skatteverket.se