Förebyggande arbete mot alkoholskador

Målet för den svenska alkoholpolitiken är att minska sociala och medicinska skador av alkohol. Det förebyggande arbetet bör ske på flera nivåer och arenor i samhället. Att minska tillgången till alkohol är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Folkhälsan påverkas av många olika politikområden. Detta är tydligt på alkoholområdet, där sjukvård och specifikt alkoholförebyggande arbete är viktigt men där större effekt på alkoholrelaterad hälsa ofta kan åstadkommas med till exempel en medveten pris-, skol-, arbetsmarknads- och jordbrukspolitik.

Den svenska alkoholpolitiken och det alkoholförebyggande arbetet påverkas inte bara av vad som händer i Sverige, utan i hög grad av EU och övriga världen. Det gjordes i Sverige i och med EU-medlemskapet 1995 ett medvetet val att satsa mer på lokalt förebyggande arbete då möjligheterna minskade att på nationell nivå föra en effektiv och kostnadseffektiv förebyggande alkoholpolitik.

Arbeta på flera nivåer samtidigt

Det är effektivt att arbeta förebyggande på flera nivåer i samhället och på flera områden samtidigt. En kombination av insatser, inriktade mot att både påverka tillgänglighet och efterfrågan av alkohol, är också ofta effektivt. Isolerade insatser har mycket sällan varaktig effekt.

Tillgänglighetsbegränsning i olika former har bäst förutsättningar att vara lyckosamt i det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Målgruppens stöd för tilltaget söks genom ett medvetet påverkansarbete som pekar på problemet som ska lösas och som höjer medvetenheten i målgruppen om varför det behövs lösas och vilka vinsterna är.

Måste inte alltid förstå orsaken

Vid sidan av normer kring drickande är tillgången till alkohol den viktigaste orsaksfaktorn till skadliga alkoholvanor. Genetiska faktorer kan ibland bidra till alkoholproblem i det enskilda fallet, men är sällan avgörande. Men man måste inte alltid förstå orsaken för att effektivt kunna förebygga. Det räcker att veta att vissa åtgärder leder till minskade problem.

Långsiktighet och tydliga roller

I det lokala alkoholskadeförebyggande arbetet har några faktorer visats vara nyckeln till framgång; det är politisk förankring, långsiktig finansiering och tydliga roller och ansvar mellan berörda aktörer. Involvera alla som berörs av problemet och som har ett verkligt intresse av att minska lidandet eller kostnaderna. Utestäng alla som har ett ekonomiskt intresse av ökad alkoholkonsumtion.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.