Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För information om idrottens förebyggande arbete hänvisar vi till Riksidrottsförbundet.

Ett område under utveckling

Dopning är ett relativt ungt område och preventionsforskningen inom dopningsområdet är begränsad. Många frågor är obesvarade vad gäller orsakerna till problemen och vilka åtgärder som är effektiva för att begränsa dem.

Den senaste tjugoårsperioden har insatser och projekt initierats och genomförts för att förebygga dopning i Sverige. Effektutvärderingarna kring dessa har varit få. Arbetet med att finna verksamma förebyggande metoder är under utveckling. Genom en nationell satsning på samverkansprojektet PRODIS är vi på god väg att fina en utvärderad förebyggande metod med fokus på dopning, anpassad till svenska förhållanden. Under åren 2015-2017 sker en omfattande utvärdering av PRODIS.

Framgångsfaktorer i dopningsförebyggande arbete

Det går sällan att identifiera endast en eller några enstaka orsaker till att substansrelaterade problem uppstår. Flera faktorer tillsammans leder till en ökad risk. Vilka dessa faktorer är kan beskrivas och kategoriseras på olika sätt. Här väljer vi att kategorisera dem genom pris, fysisk tillgänglighet, normer och attityder, sociala faktorer samt individfaktorer. Genom att applicera dopningsproblematiken till narkotikafrågan samt titta på kunskapsbasen styrs användningen av dopningsmedel framförallt av tre faktorer:

  • fysisk tillgänglighet
  • normer och attityder
  • sociala faktorer

För att minska dopningsanvändningen måste dessa faktorer påverkas. Ingen enskild insats eller åtgärd kan ensam lösa dopningsproblemet utan det är kombinationen av olika satsningar som leder till framgång.

Läs mer om dessa Bestämningsfaktorer för användning av dopningsmedel.

Flera arenor

Flera arenor kan tänkas möjliga att arbeta på i det förebyggande arbetet. Med den kunskap som finns i dag vet vi att dopningsanvändare ofta vistas i träningsmiljöer varmed träningsanläggningar är en lovande arena att påbörja arbetet vid (Statens folkhälsoinstitut 2011b). Mer om förebyggande arbete på träningsanläggningar går att läsa om i skriften Ren träning. En handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar.