Förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten arbetar med att förebygga narkotikarelaterad ohälsa genom att sammanställa, analysera och förmedla kunskap. Vi tar fram kunskap för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på narkotika, för att på sikt minska bruket och brukets negativa konsekvenser. Därigenom bidrar vi till att minska ojämlikheter i hälsa hos befolkningen.

I regeringens ANDT-strategier anges mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp. Den nuvarande strategin gäller för åren 2016-2020 (Regeringens skrivelse 2015/16:86) och ersätter den första ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars 2011 för perioden 2011–2015.

Folkhälsomyndigheten arbetar med att förebygga narkotikarelaterad ohälsa genom att sammanställa, analysera och förmedla kunskap. För att utveckla och sprida kunskap om förebyggande arbete inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak, ger vi stöd till olika projekt.

Myndigheten har nyligen tagit fram en sammanställning av forskningsresultat avseende insatser som rör narkotikabruk, med fokus på cannabis (PDF, 214 kB) och deltagit i arbetet med att sammanställa en svensk snabbguide av den europeiska manualen för drogförebyggande arbete: European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS).

Läs mer

Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan