Kunskapsläget för narkotikaprevention

Preventionsforskningen inom alkohol, narkotika och tobak är en växande verksamhet. Generellt för hela detta område är att många frågor är obesvarade om såväl orsaker till problemen som vilka åtgärder som är mest effektiva för att begränsa dem.

Folkhälsomyndigheten har nyligen tagit fram en sammanställning av forskningsresultat avseende insatser som rör narkotikabruk, med fokus på cannabis (PDF, 214 kB) avseende insatser som rör narkotikabruk, med fokus på cannabis. Sammantaget visar översikterna att det generellt sett är svårt att påvisa effekter av enskilda program eller programområden, och i den mån effekter finns är dessa oftast små. Det förekommer ofta problem eller oklarheter avseende kvaliteten på studierna, vilket begränsar säkerheten i resultaten. Detta innebär att inga enskilda metoder för att förebygga cannabisbruk kan rekommenderas baserat på den sammanställning av den vetenskapliga litteraturen som gjorts.

Även andra nationella och internationella aktörer har sammanställt forskning och kunskap om narkotikaförebyggande metoder. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) publicerade hösten 2015 en systematisk litteraturöversikt med syftet att granska det vetenskapliga underlaget om effekter av preventiva insatser för att förebygga bruk och missbruk av alkohol, narkotika, tobak, dopningsmedel och spel (ANDTS). Både United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) och European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har gett ut kunskapssammanställningar om bland annat narkotikaförebyggande metoder; International Standards on Drug Use Prevention respektive Prevention of Addictive Behaviours.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.