Vad är prevention?

Prevention handlar om att förebygga att något oönskat händer i framtiden.

Preventionsvetenskap är ett multidisciplinärt ämne och många olika typer av insatser och åtgärder såsom regleringar, utbildning, specifika interventioner, hälsofrämjande insatser och socialpolitiska åtgärder är exempel på insatser som kan beskrivas som narkotikaförebyggande och många av insatserna kan ha inverkan på fler områden än narkotikakonsumtion, t ex problematiskt alkoholbruk och kriminalitet.

Prevention brukar delas in i tre olika typer:

  • Universell prevention riktar sig till en hel population, t ex befolkningen i stort eller en hel skola.
  • Selektiv prevention riktar sig till subgrupper där risken för att utveckla ett problematiskt drogbruk är större än i andra grupper, t ex barn och ungdomar i familjer där problematiskt narkotikabruk förekommer.
  • Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider som har begynnande narkotikaproblem och här eftersträvas större beteendeförändringar eftersom ett problematiskt bruk redan är etablerat.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.