Internationellt narkotikasamarbete

Sverige är beroende av och påverkas i allt större utsträckning av omvärlden. Det är därför nödvändigt att aktivt driva och delta i narkotikafrågor internationellt. Det långsiktiga målet med vårt internationella arbete är att bidra till en folkhälsobaserad syn på narkotika som utgår från mänskliga rättigheter.

Underliggande innehåll:

Vårt internationella arbete inom narkotikaområdet omfattar
bland annat uppgiften att vara Sveriges kontaktpunkt (s.k. National focal point) mot EU:s narkotikabyrå EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Vi samordnar och rapporterar även uppgifter om den svenska narkotikasituationen till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime).

Europeiskt narkotikasamarbete via EMCDDA

Syftet med EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) är att ge EU och dess medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikasituation och narkotikaproblem samt bidra till en faktabaserad grund för narkotikadebatten. För att kunna ge en bild av den aktuella narkotikasituationen samlar EMCDDA årligen in statistik i form av standardiserade tabeller och frågeformulär från alla EU:s medlemsländer samt Norge och Turkiet. Varje land beskriver även landets aktuella narkotikasituation i text via tio temakapitel. I Sverige kommer underlagen från flera myndigheter och organisationer som Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Tullverket. Folkhälsomyndigheten bidrar också med underlag och har i vår roll som nationell kontaktpunkt ansvar för att samla in, sammanställa och rapportera uppgifterna från de svenska myndigheterna till EMCDDA.

Alla länders temakapitel och statistik analyseras och samlas i en årlig europeisk narkotikarapport som visar narkotikautvecklingen inom hela EU samt i nationella narkotikarapporter som visar situationen i respektive land. Dessa rapporter bidrar med ökad kunskap om hur narkotikasituationen ser ut, och beslutsfattare kan använda uppgifterna för att diskutera möjliga insatser och strategier för att förebygga och minska de negativa konsekvenserna av narkotikabruk. EMCDDA hjälper också yrkesverksamma inom området att fastställa bästa praxis och utveckla nya forskningsområden.

Den nationella situationen i Sverige presenteras årligen även i en svensk sammanfattning som vi tar fram baserat på underlaget från rapporteringen till EMCDDA.

Globalt narkotikasamarbete via UNODC

Syftet med FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) är att hantera frågor som rör kontroll av illegala droger, brottsprevention, människohandel och internationell terrorism i alla dess former. Detta sker bland annat genom forskning och spridning av information. Vi har i uppdrag att samordna, samla in och rapportera underlag från Sverige till de årliga enkäter som genomförs för att få en bild av läget. Enkäterna (Annual Reports Questionnaire) innefattar fyra olika frågeområden:

  • rättsliga och institutionella ramar
  • övergripande strategi för minskning av efterfrågan och tillgång till narkotika
  • omfattning, mönster och trender av drogmissbruk
  • omfattning, mönster och trender av odlingar och framställning av narkotika samt narkotikahandel och beslag under året.

I Sverige kommer underlagen från flera myndigheter och organisationer som Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Tullverket. Efter sammanställningen har vi det slutliga ansvaret för att vidarebefordra uppgifterna till UNODC.

Materialet i rapporterna sammanställs i World Drug Report. Rapporteringen ska bidra till uppföljningen av medlemsstaternas arbete kring de tre internationella narkotikakonventioner som FN medlemsstater har skrivit under samt den politiska deklarationen och planen om internationellt samarbete med en integrerad och balanserad strategi för att tackla den internationella narkotikaproblematiken.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan