Det internationella arbetet inom narkotikaområdet vid Folkhälsomyndigheten omfattar uppgiften att vara Sveriges kontaktpunkt (s.k. National focal point) mot EU:s narkotikabyrå (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Myndigheten ska även samordna och rapportera den svenska narkotikasituationen för rapportering till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime).

Utöver Folkhälsomyndighetens internationella uppdrag ingår Sverige i flera samarbeten på internationell nivå.

EMCDDA

Syftet med EMCDDA är att ge EU och dess medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikasituation och narkotikaproblem samt bidra till en faktabaserad grund för narkotikadebatten. De tillhandahåller beslutsfattare de uppgifter som behövs för att utarbeta väl underbyggda lagar och strategier gällande narkotika. EMCDDA hjälper också yrkesverksamma inom området att fastställa bästa praxis och utveckla nya forskningsområden.

För att EMCDDA skall kunna ge en bild av den aktuella narkotikasituationen samlas årligen stora mängder statistik in från alla EU:s medlemsländer samt Norge och Turkiet, i form av standardiserade tabeller och frågeformulär. Varje land beskriver även landets aktuella narkotikasituation i text via tio temakapitel. Alla länders temakapitel och statistik analyseras och samlas i en årlig Europeisk narkotikarapport som visar på narkotikautvecklingen inom EU samt Country drug reports som visar den nationella situationen.

Den nationella situationen presenteras årligen i en sammanfattning som Folkhälsomyndigheten tar fram baserat på underlaget från rapporteringen till EMCDDA.

Europeiska narkotikasituationen

Europeisk narkotikarapport 2018 beskriver en Europeisk narkotikasituation som omfattar ett brett spektrum av substanser, användningssätt och konsekvenser av bruk. Under 2016 uppgav drygt en fjärdedel av den vuxna befolkningen i EU, över 92 miljoner vuxna, att de använt olagliga droger någon gång i livet. (Europeisk narkotikarapport 2018). Den vanligaste drogen var cannabis (87,6 miljoner), medan uppskattningarna var lägre för livstidsanvändningen av kokain (17 miljoner), amfetaminer (11,9 miljoner) och MDMA (13,5 miljoner).

Användningen av nya psykoaktiva substanser förefaller allmänt vara begränsad, men uppkomsten av nya droger fortsätter och under 2016 och 2017 upptäcktes 66 respektive 51 nya psykoaktiva substanser för första gången. I genomsnitt drygt en ny substans i veckan till EU:s system för tidig varning, Early Warning System (EWS). Detta är dock en minskning från toppen som nåddes år 2014 då 101 nya psykoaktiva substanser upptäcktes för första gången i Europa.

Den europeiska marknaden för narkotika består av både importerad och inhemskt producerad narkotika. Användningen av internet när det gäller försäljning och marknadsföring av narkotika i Europa är fortfarande relativt liten men indikationer signalerar att den växer. Med tanke på att konsumentaktiviteten inom de flesta andra områden flyttar från fysiska marknadsplatser till webbaserade marknadsplatser är övervakningsverksamhet relaterat till webbförsäljningen av narkotika ett viktigt område att följa.

UNODC

Folkhälsomyndigheten ska enligt myndighetens instruktion samordna och samla in underlag till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)).

Uppdraget innebär att samla in och sammanställa underlag till Annual Reports Questionnaire som innefattar fyra olika områden:

  • rättsliga och institutionella ramar
  • övergripande strategi för minskning av efterfrågan och tillgång till narkotika
  • omfattning, mönster och trender av drogmissbruk
  • omfattning, mönster och trender av odlingar och framställning av narkotika samt narkotikahandel och beslag under året.

Folkhälsomyndigheten har också det slutliga ansvaret för att vidarebefordra uppgifterna till UNODC. Rapporteringen ska bidra till uppföljningen av medlemsstaternas arbete kring de tre internationella narkotikakonventioner som medlemsstaterna skrivit under samt den politiska deklarationen och planen kring internationellt samarbete kring en integrerad och balanserad strategi för att tackla den internationella narkotikaproblematiken. Materialet i rapporterna sammanställs i World Drug Report.

Den internationella narkotikasituationen

I UNODC:s World Drug Report 2018 estimerades att mer än en kvarts miljard 15–64 åringar använde någon form av narkotika under 2016. Detta motsvarar en global årsprevalens på runt sex procent. 31 miljoner personer uppskattades leva med ett problematiskt bruk, missbruk eller beroende. 192 miljoner människor rapporterade att de använt cannabis minst en gång under det senaste året, vilket gör drogen till den mest använda. Dock finns det stora nationella variationer i vilken typ av narkotika som är vanligast och många användare tenderar att använda fler än en substans. I Nordamerika och Europa ses bland annat tecken på en ökad användning av kokain.

Illegal användning av opioider anses orsaka problem globalt och 75 procent av alla narkotikarelaterade dödsfall var associerade till opioder. Marknaden för narkotika innefattar nu inte bara de mer "klassiska" drogerna, som kokain och heroin utan också flertalet nya psykoaktiva substanser. Även en ökad användning av läkemedel utanför läkares förskrivning syns.

Skillnader i användning syns mellan könen och globalt visar män på en högre narkotikaanvändning än kvinnor. Rapporten visar också att män och kvinnor visar upp olika användningsmönster. Män använder oftare cannabis, kokain och amfetaminer medan kvinnor oftare använder läkemedel, som opioider och lugnande medel, utanför läkarordination. Rapporten visar också att även om kvinnor börjar använda narkotika senare i livet tenderar de att öka sin användning av olika substanser fortare än män och rör sig därmed fortare mot substansrelaterade beroendesjukdomar.