Det internationella arbetet inom narkotikaområdet vid Folkhälsomyndigheten omfattar uppgiften att vara Sveriges kontaktpunkt (s.k. National focal point) mot EU:s narkotikabyrå (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Myndigheten ska även samordna och lämna underlag till regeringen (Socialdepartementet) inför kommande rapportering till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime).

Utöver Folkhälsomyndighetens internationella uppdrag ingår Sverige i flera samarbeten på internationell nivå.

EMCDDA

Syftet med EMCDDA är att ge EU och dess medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikasituation och narkotikaproblem samt bidra till en faktabaserad grund för narkotikadebatten. De tillhandahåller beslutsfattare de uppgifter som behövs för att utarbeta väl underbyggda lagar och strategier gällande narkotika. EMCDDA hjälper också yrkesverksamma inom området att fastställa bästa praxis och utveckla nya forskningsområden.

För att EMCDDA skall kunna ge en bild av den aktuella narkotikasituationen samlas årligen stora mängder statistik in från alla EU:s medlemsländer i form av standardiserade tabeller och frågeformulär. Varje land beskriver även landets aktuella narkotikasituation i text via tio temakapitel. Alla länders nationella rapporter och statistik analyseras och samlas i en årlig Europeisk narkotikarapport som visar på narkotikautvecklingen inom EU.

Den nationella situationen presenteras årligen i en sammanfattning som Folkhälsomyndigheten tar fram baserat på underlaget från rapporteringen till EMCDDA.

Europeiska narkotikasituationen

Över 80 miljoner av den vuxna befolkningen i EU, nästan en fjärdedel, beräknas ha använt olagliga droger någon gång i livet. Den vanligaste drogen är cannabis (75,1 miljoner), medan uppskattningarna är lägre för livstidsanvändningen av kokain (14,9 miljoner), amfetaminer (11,7 miljoner) och MDMA (11,5 miljoner).

Analyser utförda av European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA, till European Drug Report 2015 visar på en utveckling som innebär att de vanligaste drogerna i Europa blir renare och kraftfullare. Skälen till detta är sannolikt komplexa men verkar innefatta både teknisk innovation och marknadskonkurrens. När det gäller cannabis har marknadsandelen för inhemskt producerad, kraftfull marijuana ökat under de senaste åren. Det har också föreslagits att tillgången till nya psykoaktiva substanser kan ha betydelse för förändringar i narkotikabruket i vissa länder.

Medvetenheten om internets potentiella roll när det gäller försäljning och marknadsföring av narkotika i Europa ökar. Med tanke på att konsumentaktiviteten inom de flesta andra områden flyttar från fysiska marknadsplatser till webbaserade marknadsplatser kan webbförsäljningen av narkotika bli ett viktigt område för framtida övervakningsverksamhet.

Användningen av nya psykoaktiva substanser förefaller allmänt vara begränsad, men lanseringen av nya droger sker i oförminskad takt. Rapporter till EU:s system för tidig varning, Early Warning System (EWS), tyder på att både mångfalden och mängden av nya psykoaktiva substanser på den europeiska marknaden fortfarande ökar. År 2014 upptäcktes 101 nya psykoaktiva substanser för första gången, och det är intressant att lägga märke till hur de nya droger som kommer ut på marknaden, huvudsakligen syntetiska cannabinoider, stimulantia, hallucinogener och opioider, återspeglar de etablerade substanserna.

UNODC

Folkhälsomyndigheten ska enligt myndighetens instruktion samordna och samla in underlag till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)).

Uppdraget innebär att samla in och sammanställa underlag till Annual Reports Questionnaire som innefattar fyra olika områden:

  • rättsliga och institutionella ramar
  • övergripande strategi för minskning av efterfrågan och tillgång till narkotika
  • omfattning, mönster och trender av drogmissbruk
  • omfattning, mönster och trender av odlingar och framställning av narkotika samt narkotikahandel och beslag under året.

Folkhälsomyndigheten har också det slutliga ansvaret för att vidarebefordra uppgifterna till UNODC. Rapporteringen ska bidra till uppföljningen av medlemsstaternas arbete kring de tre internationella narkotikakonventioner som medlemsstaterna skrivit under samt den politiska deklarationen och planen kring internationellt samarbete kring en integrerad och balanserad strategi för att tackla den internationella narkotikaproblematiken. Materialet i rapporterna sammanställs i World Drug Report.

Den internationella narkotikasituationen

I UNODC:s World Drug Report 2015 estimerades att nästan en kvarts miljard 15-64 åringar använde någon form av narkotika under 2013. Detta leder till en global årsprevalens av 5,2 %. Drygt 0,6% av 15-64 åringar lever med ett problematiskt bruk, missbruk eller beroende. Nationella variationer syns i datan för vilken typ av narkotika som används mest men överlag har cannabisanvändningen ökat sedan 2009 medan användning av opioider har stabiliserats på en hög nivå. Opioiderna anses också vara den mest problematiska drogen globalt. Användningen av stimulantia, så som kokain och amfetamin, minskar men detta beror antagligen till stor del på minskad användning av preparaten i Nordamerika och Europa. Kokain är till exempel fortfarande en utav de mest problematiska drogerna i Latinamerika.

Skillnader i användning syns mellan könen och globalt visar män på en högre användning än kvinnor. Ojämlikheten mellan könen syns också i narkotikabehandling där globalt endast 1 av 5 brukare i vård är kvinnor fast de utgör 1 av 3 brukare. Rapporten visar också att män och kvinnor visar upp olika användningsmönster och att män använder mest cannabis, kokain och amfetaminer medan kvinnor oftare använder läkemedel, som opioider och lugnande, utanför läkarordination.