Narkotikasituationen i världen

Europeiska narkotikarapport 2019 från EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) visar att 96 miljoner EU-medborgare använt narkotika någon gång i livet. Enligt beräkningar från FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC) lever 31 miljoner personer i världen med ett problematiskt bruk, missbruk eller beroende av narkotika.

EU:s narkotikabyrå (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) presenterar årligen en överblicksbild av den europeiska narkotikasituationen.

FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime) publicerar årligen en undersökning av narkotikasituationen globalt sett.

Folkhälsomyndigheten bidrar i arbetet till båda dessa rapporter genom insamling och bearbetning av nationell data.

Narkotikasituationen i Europa

Europeisk narkotikarapport 2019 ger en översiktsbild av den europeiska narkotikasituationen och behandlar såväl försäljning och användning av narkotika som folkhälsoproblem, narkotikapolitik och åtgärder för att bekämpa narkotika. Enligt årets rapport uppges att:

  • 96 miljoner, drygt en tredjedel av befolkningen i EU i åldern 15-64 år har använt narkotika någon gång i livet.
  • 91,5 miljoner har använt cannabis.
  • 18,1 miljoner har använt kokain.
  • 13,9 miljoner har använt MDMA.
  • 12,4 miljoner har använt amfetaminer.

Enligt uppskattningar använder omkring 1 procent av alla vuxna (i åldern 15–64 år) i EU cannabis dagligen eller nästan dagligen. Under 2017 inledde omkring 155 000 personer i Europa behandling för problem kopplade till denna drog.

Användningen av nya psykoaktiva substanser förefaller allmänt vara begränsad, men uppkomsten av nya droger fortsätter och vid slutet av 2018 övervakade EMCDDA mer än 730 substanser i sitt varningssystem, Early Warning System (EWS). Under 2018 anmäldes 55 nya substanser, motsvarande drygt en ny substans i veckan till EWS. Detta är en kraftig minskning från den högsta noteringen som nåddes 2014 då 101 nya psykoaktiva substanser upptäcktes för första gången.

Den europeiska marknaden för narkotika består av både importerad och inhemskt producerad narkotika. Försäljning av narkotika sker fortfarande främst via direktkontakt mellan leverantörer och konsumenter men mobil teknik och kryptering utnyttjas alltmer. Internetförsäljning av olaglig narkotika utgör fortfarande en relativt liten del av den totala marknaden men har ökat i betydelse de senaste åren. Försäljningen sker både på den öppna webben samt via det krypterade nätverket darknet. Övervakningsverksamhet relaterat till internetförsäljningen av narkotika är därmed ett viktigt område att följa.

Narkotikasituationen i världen

I UNODC:s World Drug Report 2019 uppskattas att 271 miljoner, eller 5,5 procent, av 15–64 åringar använt någon form av narkotika under 2017. Den narkotika som används mest är fortfarande cannabis, det uppskattas att 188 miljoner hade använt drogen under 2017. Dock finns det stora nationella variationer i vilken typ av narkotika som är vanligast och många användare tenderar att använda fler än en substans. I Nordamerika och Europa ses bland annat tecken på en ökad användning av kokain. Det noteras även en ökad användning av läkemedel som sker utanför läkares förskrivning. Även illegal användning av opioider orsakar problem världen över och 2017 var två tredjedelar av alla narkotikarelaterade dödsfall associerade till opioder.

Skillnader i användning syns mellan könen och globalt visar män på en högre narkotikaanvändning än kvinnor. Rapporten visar också att män och kvinnor visar upp olika användningsmönster. Män använder oftare cannabis, kokain och amfetaminer medan kvinnor oftare använder läkemedel, som opioider och lugnande medel, utanför läkarordination.

Drygt 35 miljoner personer uppskattades leva med ett problematiskt bruk, missbruk eller beroende. Detta motsvara en global prevalens av 0,71 procent bland 15-64 åringar. Denna prevalens har varit stabil kring 0,6-0,7 procent sedan 2009.
Rapporten visar på en narkotikamarknad i förändring, med till exempel en ökad produktion av kokain. Detta syns också i att större kvantiteter av drogen beslagtas. Under 2017 uppmättes kvantiteten av alla rapporterade beslag till 1275 ton, den högsta mängden sedan World Drug Report började samla in data. Marknaden för narkotika innefattar nu inte heller bara de mer traditionella drogerna som kokain och heroin, utan också flertalet nya psykoaktiva substanser, till exempel fentanylanaloger.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan