Socialstyrelsen har nyligen gjort en analys av den narkotikarelaterade dödligheten som bland annat pekar på att självmord, läkemedel, blandmissbruk och nätdroger och olycksfall i form av överdoser är viktiga orsaker till dödsfallen, men att delar av ökningen i dödlighet också kan förklaras av fler och förbättrade rättsmedicinska analyser och hur dödsorsaksintyg registreras och kodas.

Det finns olika metoder att ta fram och redovisa statistik över narkotikarelaterade dödsfall. Vilken metod man väljer beror på vilket syfte man har med redovisningen samt vilka data som finns tillgängliga.

Statistikserier över narkotikarelaterade dödsfall

I Sverige finns idag tre olika statistikserier över narkotikarelaterade dödsfall:

  • Nationellt narkotikaindex, Sveriges officiella index över narkotikarelaterade dödsfall
  • Internationellt narkotikaindex, ett narkotikaindex som anpassats till internationella kriterier (skillnaden mellan dessa register är att det förekommer fler diagnoser (ICD-koder) i det nationella registret)
  • Narkotikarelaterade dödsfall, Toxreg, som bygger på rättsmedicinskt undersökta dödsfall.

Både det nationella- och internationella narkotikaindexet utgår från diagnoskoder, så kallade ICD-koder (International Classification of Diseases), för att gruppera dödsorsaker och öka möjligheterna till jämförbara analyser.

Nationellt narkotikaindex

Sveriges officiella index över narkotikarelaterade dödsfall utgår från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Dödstalet har beräknats på avlidna personer, där narkomani, drogberoende eller förgiftning med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande orsak.

Statistik från Sveriges officiella index finner du i databasen Folkhälsodata och i ANDT-uppföljningssystemet.

Internationellt narkotikaindex

Internationell rapportering av narkotikarelaterade dödsfall utgår enbart från underliggande dödsorsaker, då flera länder saknar bidragande dödsorsaker i sina nationella dödsorsaksregister. Underliggande dödsorsak är enligt WHO den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden.

I det internationella indexet redovisas färre dödsfall jämfört med Sveriges nationella register eftersom bidragande orsaker saknas i tidsserien. Statistik för Sverige enligt det internationella indexet finner du i ANDT-uppföljningssystemet.

Narkotikarelaterade dödsfall, Toxreg

Det finns även ett forskningsregister som bygger på toxikologiska rådata från de rättsmedicinska dödsorsaksundersökningarna. Alla dödsfall, där man funnit illegala droger samt läkemedlen metadon och buprenorfin, bedöms i detta register som narkotikarelaterade och bildar tidsserien Toxreg.

Toxreg skiljer sig både i antal och i definition från de två andra registren. Nedan finns en rapport som innehåller en mer utförlig beskrivning av registret tillsammans med statistik över de narkotikarelaterade dödsfallen.

Narkotikarelaterad dödlighet, (Toxreg) (PDF, 965 kB)

Sammanfattning av Toxreg (1994-2014) (PDF, 328 kB)