Bruket i den allmänna befolkningen

Narkotikabruk har betraktats som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige sedan slutet på 1960-talet. Det har medfört att undersökningar om narkotikaanvändning utförs mer systematiskt från den tiden. De kunskaper som finns idag om utvecklingen av narkotikabruket i den allmänna befolkningen kommer från enkät- och intervjuundersökningar. I den allmänna befolkningen är cannabis den enda typen av narkotika som har studerats regelbundet i Sverige.

Nationella folkhälsoenkäten

Folkhälsomyndigheten genomför sedan 2004 den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Detta är en nationell hälsoundersökning omfattande ett urval om 20 000 personer i åldern 16–84 år. Undersökningen har från 2016 övergått från årlig insamling till insamling vartannat år. I den nationella folkhälsoenkäten finns en fråga om cannabisbruk som avser att indikera prevalens samt eventuell förändring över tid. Frågan om cannabis gör det möjligt att beskriva trenden av cannabisbruket i Sverige, snarare än att mäta skillnader från ett år till ett annat. En fråga angående användning av annan narkotika än cannabis introducerades i enkäten 2014.

År 2018 var det 3,0 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav att de använt cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna. Andelen var högre bland män än bland kvinnor, och högre bland unga än bland äldre. Cannabisanvändningen ökade både i befolkningen totalt, i flera utbildningsgrupper, bland män och kvinnor och i gruppen födda i Sverige under perioden 2006–2018. Andelen som uppgav cannabisanvändning de senaste 12 månaderna varierade beroende på län med som lägst 0,9 procent och som högst 4,3 procent år 2015/18.

Data kring cannabisanvändning analyseras i Folkhälsans utveckling. Där hittar du även data kring cannabisbruket uppdelat på olika grupper så som kön, ålder och utbildningsnivå.

En studie om bruket i Sverige och dess konsekvenser för brukare och närstående

STAD genomförde under 2013 studien "ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013". Syftet med studien var att kartlägga omfattningen av negativa konsekvenser av ANDT-bruk i Sverige, men också att studera brukets utbredning i befolkningen. Datainsamlingen genomfördes under våren 2013 genom en kombinerad enkät- och webbundersökning riktad till den vuxna befolkningen i åldern 17–84 år och avslutades den 31 maj samma år. Totalt deltog 15 576 personer i undersökningen vilket motsvarade en svarsfrekvens på 59,3 procent.

Studiens resultat visade att narkotikabruk i befolkningen var begränsad. Andelen som angav att de använt någon form av narkotika de senaste 12 månaderna uppgick till drygt 3 procent. En större andel av männen (drygt 4 procent) än kvinnorna (2 procent) angav att de använt narkotika de senaste 12 månaderna. Cannabis är den klart vanligast förekommande drogen med en årsprevalens på 2,5 procent.

11 procent uppgav att de hade personer i den nära omgivningen som använde narkotika. Andelen som uppgav att de påverkats negativt av narkotikabruk hos personer i ens närhet var lägre och låg runt 2 procent.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har nu tagit över studien och genomförde 2017 en ny datainsamling i samarbete med Karolinska institutet. De första resultaten från denna uppföljning publicerades i CAN:s rapport "Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak" - en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017.

Datainsamlingen genomfördes genom en kombinerad enkät- och webbundersökning riktad till den vuxna befolkningen i åldern 17–84 år. Totalt deltog 11 514 personer i undersökningen vilket motsvarade en svarsfrekvens på 44,3 procent. Syftet med undersökningen var att se om det hade skett några förändringar i användningen och konsekvenserna av ANDT-bruk i befolkningen sedan baslinjemätningen 2013.

Totalt sett rapporterade 4,2 procent av befolkningen att de använt minst ett narkotikaklassat preparat under de senaste 12 månaderna. Merparten av dessa (3,6 procent av befolkningen) rapporterade användning av cannabis, vilket gör den till den mest förkommande substansen enligt studien. Näst vanligast var kokain som 0,9 procent i befolkningen hade använt. Användning av cannabis ökade mellan 2013 och 2017 från 2,5 till 3,6 procent och användning av kokain från 0,5 till 0,9 procent.
Mellan 2013 och 2017 ökade andelen i befolkningen som påverkats negativt av personer i sin närhet som använder narkotika från 2,9 till 3,6 procent men ökningen var bara signifikant för kvinnor.

Resultat från befolkningsstudie 2008

Befolkningsstudien genomfördes av Statens folkhälsoinstitut och riktades till ett slumpmässigt urval av 58 000 personer i Sverige som var mellan 15 och 64 år, 2008 det år då datainsamlingen påbörjades. Nedan presenteras några resultat från undersökningen.

Cannabis var det allra vanligaste narkotiska preparatet som 23 procent av männen och 11 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt någon gång i livet. Amfetamin (6,8 procent) var det näst vanligaste preparatet bland män och därefter kom kokain (3,8 procent), hallucinogener (3,5 procent), opiater (2,3 procent) och ecstasy (2,2 procent). Knappt en procent av männen uppgav att de använt annan drog. Bland kvinnorna var det också amfetamin (3 procent) som var den näst vanligaste drogen. Tätt efter kom kokain (2,5 procent), hallucinogener (2,3 procent) och ecstasy (1,8 procent). Ungefär två procent av kvinnorna uppgav att de använt annan drog. Opiaterna (1,3 procent) förekom mer sällan bland kvinnorna.

En stor del av dem som brukade narkotika använde flera olika narkotiska preparat. Detta var särskilt vanligt bland dem som använt narkotika den senaste månaden. Av dem som använt narkotika någon gång det senaste året var det fler kvinnor än män som använt mer än två olika preparat.

Av dem som hade använt narkotika den senaste månaden (ca 6 000 personer) uppgav knappt åtta procent att de någon gång i sitt liv injicerat ett narkotiskt preparat. De som använt narkotika för mer än ett år sedan motsvarade ungefär 10 000 personer, varav drygt en procent svarade att de någon gång hade injicerat.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.