Narkotikabruk bland skolungdomar

Årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor har genomförts sedan 1971. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) har haft ansvaret för undersökningarna sedan 1986. Urvalen är riksrepresentativa för elever i årskurs nio och sedan 2004 deltar även elever i gymnasiets årskurs två i undersökningarna.

Undersökningarna visar att narkotikabruket ända sedan 1970 talet är störst i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det är i storstadskommunerna som andelen narkotikaanvändare är allra störst. För mer information hänvisas i första hand till CAN:s egen webbplats. Statistiken finns dock även i ANDT-uppföljningens indikatorlabb.

Generellt för båda årskurser kan sägas att även om antalet elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabil de senaste tio åren, visar konsumtionsutvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning.

Elever i årskurs 9 som använt narkotika

Narkotikabruket bland ungdomar i årskurs 9 var högt i början av 1970 talet då 16 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna svarade att de någon gång hade använt narkotika. Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika började sedan minska för att 1989 hamna på den lägsta nivån (3 procent). Under 2018 svarade 8 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika.

År 2007 började man följa narkotikaanvändning det senaste året (årsprevalens) bland skolungdomar. Denna prevalens låg på 4 procent för både pojkar och flickar i årskurs 9 2007 och har hållit sig kring denna nivå, 2018 var prevalensen 6 procent för pojkar och 5 procent för flickor.

I årets undersökning uppgav knappt en procent i årskurs 9 att de använt nätdroger vilket var en signifikant minskning jämfört med 2014.

Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika

Gymnasieelevernas erfarenhet av narkotika är påtagligt större i jämförelse med eleverna i årskurs 9. Under 2018 anger 14 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika, Detta är en viss ökning från första mätningen 2004 då samma andel var nästan 13 procent. Andelen har dock hållit sig runt 13–15 procent under perioden 2004–2018. Bland pojkarna angav 17 procent att de någon gång brukat narkotika 2018. Detta är liknande tidigare år då andelen legat runt 20 procent.

Vad gäller årsprevalensen bland gymnasieeleverna var prevalensen 2018 för pojkarna drygt 14 procent. För flickorna var prevalensen 2018 10 procent. Både pojkar och flickor har legat stabilt kring 14 respektive 10 procent de senaste tre åren.

I 2018 års undersökning uppgav en procent i gymnasiets år 2 att de använt nätdroger vilket var en minskning jämfört med mätstarten 2014.

ESPAD, Europeiska skolundersökningar

Skolundersökningar på europeisk nivå genomförs vart fjärde år genom European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Cirka 100 000 elever deltar vid varje undersökningstillfälle och antalet deltagande länder har ökat. Syftet med ESPAD är att producera data där europeiska ungdomars drogvanor kan jämföras. Målgruppen är skolungdomar som fyller 16 år under datainsamlingsåret. I Sverige motsvarar det elever i årskurs 9. Den senaste datainsamlingen startades 2015 och på ESPAD:s webbplats finns en sammanfattning av den senaste ESPAD-undersökningen som EU:s narkotikabyrå, EMCDDA sammanställt.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.