Undersökningarna visar att narkotikabruket ända sedan 1970 talet är störst i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det är i storstadskommunerna som andelen narkotikaanvändare är allra störst. För mer information hänvisas i första hand till CAN:s egen webbplats. Statistiken finns dock även i databasen Folkhälsodata samt i ANDT-uppföljningens indikatorlabb.

Generellt för båda årskurser kan sägas att även om antalet elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabil de senaste tio åren, visar konsumtionsutvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning.

Elever i årskurs nio som använt narkotika

Narkotikabruket bland ungdomar i årskurs 9 var högt i början av 1970 talet då 16 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna svarade att de någon gång hade använt narkotika. Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika började sedan minska för att 1989 hamna på den lägsta nivån (3 %). Under 2017 svarade 7 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika.

År 2007 började man följa narkotikaanvändning det senaste året (årsprevalens) bland skolungdomar. Denna prevalens låg på 4 procent för både pojkar och flickar i årskurs 9 2007 och har hållit sig kring denna nivå, 2017 var prevalensen 5 procent. Flickorna låg sedan stabilt på runt 4 procent fram till 2011 då en viss ökning började synas år 2017 är prevalensen för flickorna dock tillbaka på 4 procent igen. Bland pojkarna i årskurs nio ökade narkotikaanvändningen fram till 2010 för att sedan minska igen och 2017 låg årsprevalensen på 5 procent.

I årets undersökning uppgav en procent i årskurs 9 att de använt nätdroger vilket var en signifikant minskning jämfört med 2014.

Elever i gymnasiets årskurs två som använt narkotika

Gymnasieelevernas erfarenhet av narkotika är påtagligt större i jämförelse med eleverna i årskurs 9. Under 2017 anger ungefär 14 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika, Detta är en viss ökning från första mätningen 2004 då samma andel var nästan 13 procent. Andelen har dock hållit sig runt 13–15 procent under perioden 2004-–2017. Bland pojkarna angav drygt 20 procent att de någon gång brukat narkotika 2017. Detta är liknande tidigare år då andelen också legat runt 20 procent.

Vad gäller årsprevalensen bland gymnasieeleverna är mönstret liknande det för elever i årskurs 9. Pojkarna visar på en initial ökning som når sin topp 2010 då årsprevalensen var 15,3 procent. Detta vänder sedan till en minskande trend fram till 2016 då prevalensen återigen vände uppåt och 2017 var årsprevalensen för pojkarna drygt 15 procent. För flickorna syns en långsammare ökning från 8,9 procent i årsprevalens vid mätstart till 10 procent 2017.

I årets undersökning uppgav knappt 2 procent i gymnasiets år 2 att de använt nätdroger vilket var en signifikant minskning jämfört med 2014.

ESPAD, Europeiska skolundersökningar

Skolundersökningar på europeisk nivå genomförs vart fjärde år genom European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Cirka 100 000 elever deltar vid varje undersökningstillfälle och antalet deltagande länder har ökat. Syftet med ESPAD är att producera data där europeiska ungdomars drogvanor kan jämföras. Målgruppen är skolungdomar som fyller 16 år under datainsamlingsåret. I Sverige motsvarar det elever i årskurs 9. Den senaste datainsamlingen startades 2015 och på ESPAD:s webbplats finns en sammanfattning av den senaste ESPAD-undersökningen som EU:s narkotikabyrå, EMCDDA sammanställt.