Tydliga samband

Det är vanligt att riskabla alkoholvanor, narkotikaanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor beskrivs som av varandra oberoende problem. Och det är naturligtvis så att det finns människor som enbart drabbas av ett problem och inte andra. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar dock att det finns många samband mellan problemområdena.

Till exempel har personer med riskabla alkoholvanor en betydligt högre risk att ha använt cannabis de senaste tolv månaderna (OR 7.2), en högre risk att ha riskabla spelvanor (OR 1.6), och högre risk att vara daglig rökare eller snusare (OR 2.7) jämfört med personer som inte har riskabla alkoholvanor. Vi ser liknande samband för personer som använder tobak dagligen och för personer med riskabla spelvanor. Sambanden är också tydliga för personer som använt cannabis de senaste tolv månaderna.

Hälsans fördelning i befolkningen

Det är vanligare för personer med kortare utbildning att ha sämre allmän hälsa och/eller nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta går hand i hand med att det är vanligare att personer med kortare utbildning använder cannabis, använder tobak, oftare har riskabla spelvanor, och använder mer läkemedel jämfört med personer med längre utbildning. Det bidrar också till skillnader i befolkningens hälsa.

Förebyggande arbete

Att det finns tydliga samband mellan alkohol, tobak, narkotika och spel tyder på att det ofta är samma riskgrupper för flera av dessa beroendeskapande levnadsvanor. Det tyder också på att det finns gemensamma risk- och skyddsfaktorer. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan därför med fördel ta ett sammantaget grepp på alkohol, tobak, narkotika och spel.

Läs mer

Det går att läsa mer om alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel genom att klicka på länkarna i vänstermarginalen. Statistik om riskabla alkoholvanor, tobaksbruk, narkotikaanvändning och riskabla spelvanor finns i exceldokumenten.

Riskabla alkoholvanor (Excel-dokument, 102 kB)

Riskabla spelvanor (Excel-dokument, 102 kB)

Dagligt tobaksbruk (Excel-dokument, 92 kB)

Cannabis (Excel-dokument, 102 kB)

Nedsatt psykiskt välbefinnande (Excel-dokument, 101 kB)

Allmän ohälsa (Excel-dokument, 102 kB)

Hur man ska tolka statistiken

Siffrorna som presenteras här är från logistiska regressionsanalyser med oddskvoter (OR). När OR är 1 finns det ingen skillnad mellan två grupper, men när OR är till exempel 1,6 visar detta på att sannolikheten är 60 procent högre att hitta det tillstånd man studerar i en viss grupp jämfört med i en kontrollgrupp. Med logistisk regressionsanalys kan man mäta hur stor sannolikheten är för en vana eller samband och samtidigt utesluta att effekten man ser beror på annat. I den här analysen har vi på så sätt studerat ovan nämnda levnadsvanor medan vi kontrollerat för att skillnaderna inte beror på kön, ålder, utbildning eller yrkesstatus.

Källa: Sammanslagen data från 2008-2011 av nationella folkhälsoenkäten, som även kallas för Hälsa på Lika Villkor (HLV). Det statistiska underlaget består av 40 000 svarande från hela Sveriges befolkning. Dopning finns inte med som en fråga i HLV och vi kan därför inte redovisa resultat om samband mellan dopning och andra problemområden här.