Årligen utlyser och tilldelar vi bidrag till projekt som ska utveckla nya eller tillämpa befintliga metoder och arbetssätt inom ANDT-området. Vi kan också initiera uppdrag där myndigheten har identifierat särskilda kunskapsbehov. Under 2018 har vi 16 pågående projekt som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete och vi har ett pågående uppdrag som syftar till att utvärdera den tobaksförebyggande metoden Tobaksfri Duo. Utöver detta har vi fördelat medel till tre projekt som syftar till att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre.

Nu kan du ansöka om projektbidrag för 2019

Ansökan för 2019 har nu öppnat. Sista ansökningsdag är 17 september 2018. Projektbidraget kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner. Information om hur du kan söka projektbidrag hittar du här.

Alla projekt utvärderas vetenskapligt

Projekten ska utvärderas av forskare. Det är för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom det ANDT-förebyggande området. Saknar man en forskarkontakt kan man ansöka om ett förberedande projekt.

Möjlighet att söka bidrag för förberedande projektarbete

För att få till ett bra projekt kan det behövas en del förarbete. Därför kan bidrag också sökas för ettåriga förberedande projekt. Under ett förberedande projekt kan till exempel samverkan med forskare etableras, en pilotstudie eller kartläggning genomföras eller så kan en metods tillämpbarhet på en målgrupp undersökas.

Aktuellt

Projektbidrag för unga vuxna i migration

Folkhälsomyndigheten har fördelat bidrag till tre projekt i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Sista ansökningsdag var 31 maj 2018. De tre projekt som beviljats bidrag kompletterar varandra väl. Ett inriktar sig på elever som läser svenska för invandrare (SFI), ett på fritidsverksamhet och det tredje på att öka förutsättningarna för hälsofrämjande insatser i områden med stora geografiska avstånd. Nu pågår en process att utse följeforskare. Följeforskning är en fortlöpande utvärdering med målet att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i de tre projekten.

Här kan du se vilka projekt som beviljats medel.

Utlysning av projektbidrag för utveckling inom ANDT-området 2019

Vår årliga utlysning av bidrag för utvecklingsprojekt inom ANDT-området är öppen till och med 17 september. Här kan du ansöka om medel i 2019 års utlysning.

Kartläggning och uppföljning av lokalt ANDT-förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten har initierat en kartläggning och uppföljning inom området lokalt ANDT-förebyggande arbete. Specifikt kartläggs vad som utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av de fyra lokala satsningarna "Sex försökskommuner", "Tre gånger tre", "Småkommunsatsningen" (Små kommuners förebyggande arbete mot alkohol och narkotika) och "LUMA" (Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner) som genomfördes under perioden 2002 och 2010 och omfattade totalt 63 svenska kommuner. Gemensamt för dessa projekt var att de syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. Kartläggningen ska även undersöka i vilken utsträckning de lärdomar som kommunerna fick under projekttiden påverkat det förebyggande arbete som pågår idag i de kommuner som var involverade i de respektive projekten. Myndighetens förhoppning är att uppföljningen ska bidra till uppdaterad kunskap som kan användas som vägledning i det lokalt förebyggande arbetet. Uppdraget genomförs av Ramböll och beräknas vara färdigt i december 2018.

Fördelning av medel till utvecklingsprojekt 2018

För att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela medel till tio nya projekt och sex redan pågående projekt 2018. Bland de nya projekten kan nämnas en utvärdering av ett program som syftar till att minska tobaksbruk och illegal försäljning av tobak till minderåriga. Ett annat projekt syftar till att förebygga alkoholproblem genom insatser i arbetslivet. I 2018 års utlysning av projektbidrag fick vi in sammanlagt 45 ansökningar. Utlysningen av 2019 års medel öppnar under våren 2018.

Här kan du läsa mer om 2018 års projekt

Läs mer om våra projekt och vårt uppdrag

Det finns flera undersidor till denna sida. Klicka på respektive länk för att komma till dem.

Illustration med siluetter av människor