Årligen utlyser och fördelar vi bidrag till projekt som ska utveckla nya eller tillämpa befintliga metoder och arbetssätt inom ANDT-området. Vi kan också initiera uppdrag där myndigheten har identifierat särskilda kunskapsbehov.

Nu kan du ansöka om projektbidrag för 2019

Ansökan för 2019 har nu öppnat. Sista ansökningsdag är 17 september 2018. Projektbidraget kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner. Information om hur du kan söka projektbidrag hittar du här.

Alla projekt utvärderas vetenskapligt

Projekten ska utvärderas av forskare. Det är för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom det ANDT-förebyggande området. För att få till ett bra projekt kan det behövas en del förarbete. Därför kan bidrag också sökas för ettåriga förberedande projekt.

Aktuellt

Utlysning av projektbidrag för unga vuxna i migration

Nu går det att ansöka om bidrag för projekt i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Sista ansökningsdag är 31 maj 2018. Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser eller annan myndighet, landsting och regioner. Projektbidragen ges till tidsbegränsade projekt och skiljer sig från verksamhetsbidrag och organisationsbidrag. Information om hur du kan ansöka om projektbidrag för unga vuxna i migration hittar du här.

Utlysning av projektbidrag för utveckling inom ANDT-området 2019

Vår årliga utlysning av bidrag för utvecklingsprojekt inom ANDT-området är öppen till och med 17 september. Här kan du ansöka om medel i 2019 års utlysning.

Kartläggning och uppföljning av lokalt ANDT-förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten har initierat en kartläggning och uppföljning inom området lokalt ANDT-förebyggande arbete. Specifikt kartläggs vad som utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av de fyra lokala satsningarna "Sex försökskommuner", "Tre gånger tre", "Småkommunsatsningen" (Små kommuners förebyggande arbete mot alkohol och narkotika) och "LUMA" (Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner) som genomfördes under perioden 2002 och 2010 och omfattade totalt 63 svenska kommuner. Gemensamt för dessa projekt var att de syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. Kartläggningen ska även undersöka i vilken utsträckning de lärdomar som kommunerna fick under projekttiden påverkat det förebyggande arbete som pågår idag i de kommuner som var involverade i de respektive projekten. Myndighetens förhoppning är att uppföljningen ska bidra till uppdaterad kunskap som kan användas som vägledning i det lokalt förebyggande arbetet. Uppdraget genomförs av Ramböll och beräknas vara färdigt i december 2018.

Fördelning av medel till utvecklingsprojekt 2018

För att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela medel till tio nya projekt och sex redan pågående projekt 2018. Bland de nya projekten kan nämnas en utvärdering av ett program som syftar till att minska tobaksbruk och illegal försäljning av tobak till minderåriga. Ett annat projekt syftar till att förebygga alkoholproblem genom insatser i arbetslivet. I 2018 års utlysning av projektbidrag fick vi in sammanlagt 45 ansökningar. Utlysningen av 2019 års medel öppnar under våren 2018.

Här kan du läsa mer om 2018 års projekt

Läs mer om våra projekt och vårt uppdrag

Det finns flera undersidor till denna sida. Klicka på respektive länk för att komma till dem.

Illustration med siluetter av människor