Årligen utlyser och tilldelar vi bidrag till projekt som ska utveckla nya eller tillämpa befintliga metoder och arbetssätt inom ANDT-området. Vi kan också initiera uppdrag där myndigheten har identifierat särskilda kunskapsbehov. Under 2018 har vi 16 pågående projekt som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete och vi har ett pågående uppdrag som syftar till att utvärdera den tobaksförebyggande metoden Tobaksfri Duo. Utöver detta har vi fördelat medel till tre projekt som syftar till att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre.

Aktuellt

Projektbidrag för utveckling inom ANDT-området 2019

Vår utlysning av bidrag för utvecklingsprojekt inom ANDT för 2019 har nu stängt. Sista ansökningsdag var 17 september. Sammanlagt fick vi in 45 ansökningar, varav nio gällde redan pågående projekt och 36 ansökningar gällde nya projekt. Projektbidraget kunde sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner.

Projekten ska utvärderas av forskare. Det är för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom det ANDT-förebyggande området. Saknade man en forskarkontakt fanns det möjlighet att ansöka om ett förberedande projekt.

Förberedande projekt är ettåriga. Under ett förberedande projekt kan till exempel samverkan med forskare etableras, en pilotstudie eller kartläggning genomföras eller så kan en metods tillämpbarhet på en målgrupp undersökas.

Folkhälsomyndigheten kommer nu att bedöma alla inkomna ansökningar utifrån fastställda kriterier. Beslut om vilka som fått medel kommer i januari 2019.

Här kan du läsa mer om bedömningsprocessen

Projektbidrag för unga vuxna i migration

Folkhälsomyndigheten har fördelat bidrag till tre projekt i syfte att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Sista ansökningsdag var 31 maj 2018. De tre projekt som beviljats bidrag kompletterar varandra väl. Ett inriktar sig på elever som läser svenska för invandrare (SFI), ett på fritidsverksamhet och det tredje på att öka förutsättningarna för hälsofrämjande insatser i områden med stora geografiska avstånd. Folkhälsomyndigheten har utsett en följeforskare som ska hjälpa projekten i deras arbete. Följeforskning är en fortlöpande utvärdering med målet att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i de tre projekten.

Här kan du se vilka projekt som beviljats medel.

Kartläggning och uppföljning av lokalt ANDT-förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten har initierat en kartläggning och uppföljning inom området lokalt ANDT-förebyggande arbete. Specifikt kartläggs vad som utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av de fyra lokala satsningarna "Sex försökskommuner", "Tre gånger tre", "Småkommunsatsningen" (Små kommuners förebyggande arbete mot alkohol och narkotika) och "LUMA" (Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner) som genomfördes under perioden 2002 och 2010 och omfattade totalt 63 svenska kommuner. Gemensamt för dessa projekt var att de syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. Kartläggningen ska även undersöka i vilken utsträckning de lärdomar som kommunerna fick under projekttiden påverkat det förebyggande arbete som pågår idag i de kommuner som var involverade i de respektive projekten. Myndighetens förhoppning är att uppföljningen ska bidra till uppdaterad kunskap som kan användas som vägledning i det lokalt förebyggande arbetet. Uppdraget genomförs av Ramböll och beräknas vara färdigt i december 2018.

Fördelning av medel till utvecklingsprojekt 2018

För att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak har Folkhälsomyndigheten beslutat att fördela medel till tio nya projekt och sex redan pågående projekt 2018. Bland de nya projekten kan nämnas en utvärdering av ett program som syftar till att minska tobaksbruk och illegal försäljning av tobak till minderåriga. Ett annat projekt syftar till att förebygga alkoholproblem genom insatser i arbetslivet. I 2018 års utlysning av projektbidrag fick vi in sammanlagt 45 ansökningar. Utlysningen av 2019 års medel öppnar under våren 2018.

Här kan du läsa mer om 2018 års projekt

Läs mer om våra projekt och vårt uppdrag

Det finns flera undersidor till denna sida. Klicka på respektive länk för att komma till dem.

Illustration med siluetter av människor