Vi stödjer hälsofrämjande och förebyggande projekt och uppdrag inom alkohol, narkotika, dopning och tobak

Folkhälsomyndigheten arbetar för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området i Sverige. Det gör vi bland annat genom att fördela projektbidrag och initiera uppdrag.

Vi utlyser och fördelar bidrag till projekt som ska utveckla nya eller tillämpa befintliga metoder och arbetssätt inom ANDT-området. Vi initierar också uppdrag där myndigheten har identifierat särskilda kunskapsbehov. Under 2019 har vi 15 projekt i gång som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete. Tre av dessa projekt skiljer sig lite från de andra eftersom de har den gemensamma målgruppen unga vuxna i migration och en följeforskare som följer arbetet.

De två uppdrag som pågår är dels Topas som ska utvärdera den tobaksförebyggande metoden Tobaksfri Duo. Topas uppdragstid är år 2017- 2020. Det andra uppdraget, som pågår år 2018-2020, handlar om att utvärdera tillsynsmetoden kontrollköp av folköl och tobak.

Aktuellt

Projektbidrag för utveckling inom ANDT-området 2020

Vår utlysning av projektbidrag inom ANDT-området för år 2020 har nu stängts. Sista ansökningsdag var den 16 september 2019. Projektbidrag kan beviljas för olika aktörer som vill arbeta för ett kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete på framförallt lokal och regional nivå. Bidraget kunde sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, landsting, regioner, universitet, högskolor och FoU-enheter.
Projekten ska utvärderas av forskare. Det är för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom det ANDT-förebyggande området.

Saknade man en forskarkontakt fanns det möjlighet att ansöka om ett förberedande projekt som är ettåriga. Under ett förberedande projekt kan till exempel samverkan med forskare etableras, en pilotstudie eller kartläggning genomföras eller så kan en metods tillämpbarhet på en målgrupp undersökas.

Folkhälsomyndigheten kommer nu att bedöma alla inkomna ansökningar utifrån fastställda kriterier. Beslut om vilka som beviljas projektbidrag kommer i januari 2020.
Här kan du läsa mer om bedömningsprocessen.

Läs mer om bedömningsprocessen.

Uppföljning av tidigare ANDT-satsningar i 63 kommuner ger vägledning i lokalt förebyggande arbete idag

I början av 2018 initierade vi en kartläggning och uppföljning av fyra olika lokala satsningar, med nationellt stöd, som genomfördes under perioden 2002-2010. Gemensamt för satsningarna var att de syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. Totalt omfattades 63 kommuner. Förutom att kartlägga vad som utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av de fyra lokala satsningarna har uppdraget även inneburit att undersöka i vilken utsträckning de lärdomar som kommunerna fick under projekttiden har påverkat det förebyggande arbete som pågår idag i de kommuner som var involverade.

Läs mer om kartläggningen och ta del av hela rapporten.

Fördelning av projektbidrag 2019

Under 2019 har vi 15 projekt i gång som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete. Tre av dessa är helt nya för året. Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela medel till tre nya projekt och tolv redan pågående projekt. De nya projekten som beviljats medel handlar om vidareutveckling av ett föräldraskapsprogram till föräldrar vars ungdomar riskerar att hamna i "slutna" miljöer med droger och kriminalitet, ett annat ska utreda hur det långsiktigt går att bedriva ett förebyggande arbete mot narkotika bland besökare på livemusikevent samt det tredje som ska utforska om spel- och upplevelsebaserade metoder kan användas för att påverka attityder kring droger bland unga. I 2019 års utlysning av projektbidrag fick vi in sammanlagt 46 ansökningar.

Här kan du läsa mer om 2019 års projekt.

Projektbidrag för unga vuxna i migration

Folkhälsomyndigheten utsåg i juni 2018 tre projekt med syftet att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. De tre projekt som beviljats bidrag kompletterar varandra väl. Ett inriktar sig på elever som läser svenska för invandrare (SFI), ett på fritidsverksamhet och det tredje på att öka förutsättningarna för hälsofrämjande insatser i områden med stora geografiska avstånd. Folkhälsomyndigheten har utsett en följeforskare som ska hjälpa projekten i deras arbete. Följeforskning är en fortlöpande utvärdering med målet att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i de tre projekten. Projekten fortsätter även 2019.

Här kan du se vilka projekt som beviljats medel

Kartläggning och uppföljning av lokalt ANDT-förebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten initierade i början av 2018 en kartläggning och uppföljning inom området lokalt ANDT-förebyggande arbete. Specifikt kartläggs vad som utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av de fyra lokala satsningarna "Sex försökskommuner", "Tre gånger tre", "Småkommunsatsningen" (Små kommuners förebyggande arbete mot alkohol och narkotika) och "LUMA" (Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner) som genomfördes under perioden 2002 och 2010 och omfattade totalt 63 svenska kommuner. Gemensamt för dessa projekt var att de syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. Kartläggningen ska även undersöka i vilken utsträckning de lärdomar som kommunerna fick under projekttiden påverkat det förebyggande arbete som pågår idag i de kommuner som var involverade i de respektive projekten. Myndighetens förhoppning är att uppföljningen ska bidra till uppdaterad kunskap som kan användas som vägledning i det lokalt förebyggande arbetet. Uppdraget genomförs av Ramböll och beräknas vara färdigt i början av december 2019.

Läs mer om våra projekt och vårt uppdrag

Det finns flera undersidor till denna sida. Klicka på respektive länk för att komma till dem.

Illustration med siluetter av människor

Gå till toppen av sidan