Stöd för anhöriga till ungdomar med alkohol- och drogproblem

Detta projekt ska utvärdera om anhörigprogrammet Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) kan öka andelen ungdomar som söker vård för sina beroendeproblem, om deras vårdnadshavare deltar i programmet. Målgruppen för insatsen i projektet är därmed vårdnadshavare till 15-20-åriga ungdomar.

Projektet drivs av Centrum för Psykiatriforskning i samverkan med Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm (Stockholms läns landsting).

Bakgrund

Skadligt substansbruk, beroendeproblem, påbörjas ofta i unga år varför det preventiva arbetet bör fokusera på att förebygga och behandla dessa problem före vuxen ålder. Andelen som kommer tillrätta med sin beroendeproblematik ökar bland dem som har en vårdkontakt. En stor utmaning är dock att ungdomar är obenägna att söka beroendevård och i många fall är följsamheten till behandlingen låg.

Syfte

Projektet syftar primärt till att utvärdera om CRAFT ökar andelen ungdomar som söker vård. Sekundärt syftar projektet till att utvärdera om CRAFT minskar ungdomens substansbruk, ökar ungdomens psykiska hälsa och psykosociala funktionsnivå samt ökar vårdnadshavarens psykiska hälsa, livskvalitet och nöjdhet med relationen till ungdomen.

Arbetssätt

CRAFT har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) och strävar efter att hjälpa den närstående till beteendeförändringar som ska påverka förhållandet till personen med beroendeproblem. Målet med CRAFT är att hjälpa den närstående med strategier som ökar sannolikheten att den beroende minskar konsumtionen och söker hjälp för sitt substansbruk, samt till att öka den närståendes välbefinnande och stödja honom/henne i relationen med den som har beroendeproblem. CRAFT-programmet genomförs i gruppformat med åtta deltagare per grupp vid ett tillfälle per vecka i åtta veckor under ledning av legitimerad behandlingspersonal vid Maria Ungdom MiniMaria Stockholm (Beroendecentrum Stockholm).

Utvärdering

Utvärderingen är en randomiserad kontrollerad prövning där vårdnadshavare till 200 ungdomar (15-20 år) med substansrelaterade problem rekryteras till åtta-veckors CRAFT vs sedvanlig behandling. Utfall av programmet följs upp sex, tolv och 24 veckor efter inklusion.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 246 kB)

Om projektet

Projektnamn
Studie av CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) som stöd för vårdnadshavare till ungdomar med alkohol- och drogproblem

Projektansvarig organisation
Centrum för Psykiatriforskning

Projektår
Utvecklingsprojekt år 1

Kontaktpersoner
Ola Siljeholm
Projektledare

Anders Hammarberg
Forskningsansvarig

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor