RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs!

Detta projekt ska undersöka implementering och effekter av metoden RESCUR, en metod utvecklad i ett europeiskt forskningssamarbete för barn i risk, i detta fall främst barn som lever i en familj med missbruksproblematik. Metoden syftar till att öka barns resiliens, barns förmåga att klara av kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem.

Projektet drivs av IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis i samverkan med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.

Bakgrund

Barn som är anhöriga till personer med ett skadligt bruk av alkohol har ofta en utsatt vardag. Begreppet empowerment avser egenmakt. Det handlar om att individen, i detta fall barnet, utifrån en stark position som individ kan verka som en aktör och påverka utvecklingen i sitt eget liv. Resiliens är fenomenet att trots många riskfaktorer, så som att ha föräldrar med missbruksproblem, ändå klara sig bra i livet eller kanske till och med gå stärkt ur motgångar eftersom man har tillgång till redskap eller skyddsfaktorer.

Syfte

Projektet syftar till att undersöka implementering och effekter av en metod utvecklad i ett europeiskt forskningssamarbete, RESCUR (RESilience CURriculum), för barn i risk, dvs. barn som lever under olika svårigheter och är utsatta på olika sätt.

Arbetssätt

RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! är en randomiserad studie av effekter hos skolbarn. Metoden prövas också i grupper inom socialtjänst och idéburen sektor. Projektet använder främst den ledarhandledning som utvecklats för barn i åldern sju till tolv år (metoden finns från 4-12 år). Dessutom finns en handledning för föräldrar så att de kan stärka arbetet med att främja barns skyddsfaktorer i hemmen och samverka med skolan i arbetet med att främja barnets positiva utveckling.

Utvärdering

Forskningsfrågorna kommer att studeras via en implementeringsutvärdering och en effektutvärdering. I implementeringsutvärderingen används självskattningsformulär och observationer med hjälp av en etablerad ”checklista”. Effektutvärdering har en randomiserad, kontrollerad pre-post design i vilken självrapporter samt vuxenrapporter innehållandes utprövade mätinstrument används.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 346 kB)

Om projektet

Projektnamn
RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! - en implementerings- och effektstudie av en metod för att stärka barns resiliens

Projektansvarig organisation
IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis

Projektår
Utvecklingsprojekt år 2

Kontaktpersoner
Barbro Henriksson
Projektledare

Therese Skoog
Forskningsansvarig

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor