Tobaksavvänjning på recept

Projektet riktade sig till målgruppen vuxna med ett etablerat dagligt tobaksbruk i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Arenan för interventionen är har varit primärvården. Projektet har undersökt om tobaksavvänjning på recept kan vara en effektiv metod.

Projektet drivs av Karolinska Institutet i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Bakgrund och syfte

Förekomsten av tobaksbruk är särskilt hög i socioekonomiskt utsatta grupper. Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod som visat sig förbättra hälsa och livskvalitet och som redan används i sjukvården för att förebygga kronisk sjukdom i Sverige. Frågan är nu om detta fungerar också som en metod för tobaksavvänjning. Tobaksavvänjning på recept (ToR) är en behandlingsmetod som består av rådgivning, skriftlig ordination av behandling för tobaksavvänjning och uppföljning vid minst ett tillfälle. Syftet med detta projekt har varit att undersöka om denna förskrivningsmetod kan användas för att främja tobaksavvänjning bland socioekonomiskt utsatta grupper i primärvården i Stockholm.

Syftet var att utforska om skriftlig ordination av tobaksavvänjning är en användbar metod i primärvården i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Här ingår att utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av tobaksavvänjning på recept jämfört med befintliga strategier för tobaksavvänjning i primärvården.

Resultat och erfarenheter

Totalt 18 vårdcentraler deltog i studien, där åtta slumpades till interventionsgruppen och tio till kontrollgruppen. Det var 188 patienter i interventionsgruppen och 62 i kontrollgruppen. Vårdgivarna vid interventionsvårdcentralerna fick utbildning i behandlingsmetoden ToR. Effektiviteten av behandlingen utvärderades efter sex månader. Dessutom genomfördes intervjuer med vårdgivare och patienter om deras erfarenheter av ToR.

Resultaten visar att 35 procent av patienterna i interventionsgruppen var tobaksfria efter sex månader, jämfört med 13 procent i kontrollgruppen. Intervjuerna visade att vårdpersonalen generellt sett var positiva till ToR, men att det fanns flera hinder för att implementera metoden. Patienterna uppgav att rådgivning från en specialist, ett empatiskt förhållningssätt och långsiktig uppföljning var viktigt. Sammanfattningsvis upplevde vårdpersonal och patienter ToR som ett hjälpmedel som kan underlätta vårdpersonalens arbete med tobaksavvänjning, vilket i sin tur kan hjälpa patienter att sluta med tobak.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 244 kB)

Sammanfattande slutrapport Tobaksavvänjning på recept (PDF, 248 kB)

Om projektet

Projektnamn
Tobaksavvänjning på recept som en primärvårdsintervention riktad mot socioekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Projektansvarig organisation
Karolinska Institutet

Projektår
Utvecklingsprojekt år 3

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor

Gå till toppen av sidan