Tobaksavvänjning på recept

Projektet riktar sig till målgruppen vuxna med ett etablerat dagligt tobaksbruk i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Arenan för interventionen är primärvården. Projektet undersöker om tobaksavvänjning på recept kan vara en effektiv metod.

Projektet drivs av Karolinska Institutet i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Bakgrund

Förekomsten av tobaksbruk är särskilt hög i socioekonomiskt utsatta grupper. Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod som visat sig förbättra hälsa och livskvalitet och som redan används i sjukvården för att förebygga kronisk sjukdom i Sverige. Frågan är nu om detta fungerar också som en metod för tobaksavvänjning.

Syfte

Syftet är att utforska om skriftlig ordination av tobaksavvänjning är en användbar metod i primärvården i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Här ingår att utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av tobaksavvänjning på recept jämfört med befintliga strategier för tobaksavvänjning i primärvården.

Arbetssätt

Projektet har tagit fram en ordinationsblankett för tobaksavvänjning som liknar de befintliga receptblanketterna för läkemedel och fysisk aktivitet på recept. Ordinationsblanketten utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Den är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag som ger både vårdgivaren och patienten en översikt över de behandlingsalternativ som finns. Projektet genomförs i nära samarbete med vårdpersonal.

Utvärdering

Studien har en så kallad klusterrandomiserad studiedesign med vårdcentralerna som studieenhet. Totalt ingår 18 vårdcentraler. Effektiviteten av metoden mäts genom punktprevalensen av framgångsrika avvänjningsförsök.

Kostnadseffektiviteten uppskattas genom den inkrementella kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår. Data samlas in från studiedeltagarna via enkäter före tobaksavvänjning och följs upp 6 och 12 månader därefter. Upplevda hinder och möjligheter med att implementera metoden utforskas genom kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med vårdpersonal.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 244 kB)

Om projektet

Projektnamn
Tobaksavvänjning på recept som en primärvårdsintervention riktad mot socioekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län

Projektansvarig organisation
Karolinska Institutet

Projektår
Utvecklingsprojekt år 3

Kontaktperson
Tanja Tomson
Projektledare och forskningsansvarig

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor