Tobakstriangeln – för minskat tobaksbruk på skolor

Detta projekt vill minska tobaksbruket bland barn och unga. Den primära målgruppen är barn och unga i årskurs 7-9 samt år 1-3 på gymnasiet på fyra skolor i Sydnärke. Målgrupper är också skolpersonal, vårdnadshavare och tobakshandlare. Arenan för Tobakstriangeln är skolor där elevernas delaktighet är en central del i metoden.

Projektet drivs av Sydnärke folkhälsoteam i samverkan med Örebro universitet.

Bakgrund

Trots ökad kunskap om tobakens skadeverkningar börjar varje år många barn och unga att röka och snusa. Enligt Sydnärke ungdomsråd upplever elever att det finns en problematik kring att respektive skolas tobakspolicy inte efterlevs, varken av elever eller skolpersonal, utan att rökning och snusning sker på skolornas områden utan efterföljd. Samverkansgruppen SAMSYD, som är initiativtagare till detta projekt, vill minska tobaksbruk bland barn och unga.

Syfte

Projektets syfte är att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga genom att implementera en ny tobaksförebyggande metod, Tobakstriangeln, vars grundpelare är samverkan och delaktighet.

Arbetssätt

Tobakstriangeln utgörs av tre komponenter:

  • Sydnärkemodellen som innebär att all skolpersonal som ser tobaksbruk bland unga på skolans område ska agera.
  • Tobacco End-vandringar som innebär att elever, skolpersonal och tillsynsansvarig gemensamt ser över miljöns utformning ur ett tobaksperspektiv.
  • En översyn av tobakspolicys både vad gäller elever och skolpersonal.

Utvärdering

Tobakstriangeln kommer att studeras utifrån en programteoretisk ansats med en kvasiexperimentell design, vilken ska innefatta såväl enkäter, fokusgruppsintervjuer som dokumentstudier. Utvärderingens syfte är att studera implementeringen och effekterna av Tobakstriangeln. Utvärderingen omfattar fyra skolor där Tobakstriangeln implementeras samt två kontrollskolor.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 355 kB)

Om projektet

Projektnamn
Tobakstriangeln – delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk på skolor

Projektansvarig organisation
Lekebergs kommun

Projektår
Utvecklingsprojekt 2018-2020

Kontaktpersoner
Caroline Andersson
Projektledare

Anna Petersén
Forskningsansvarig

Illustration med silhuetten av ett barn som springer framför en grupp människor

Gå till toppen av sidan