Ytterligare tretton myndigheter har fått regeringens uppdrag att medverka i den nationella samordningen samt i uppföljningen av ANDT-strategin.

ANDT-arbetet ska ha som utgångspunkt att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk. Strategin har även ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag inom ANDT-området ingår att:

  • verka för nationell samordning
  • verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete
  • ansvara för en samlad verksamhetsrapportering från berörda myndigheter
  • rapportera om ANDT-utvecklingen i förhållande till strategin
  • förvalta och vidareutveckla de system som behövs för uppföljning
  • ta initiativ och utforma insatser inom ramen för uppdraget utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2016–2020 och ska slutrapporteras i maj 2020. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med länsstyrelserna och samverkan med Socialstyrelsen avseende vissa insatsområden.

Läs regeringens ANDT-strategi: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020

Läs regeringsuppdraget: Uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin)