Stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och våld (2011-2015)

År 2011 gav regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, dåvarande Statens folkhälsoinstitut, "att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. samt utbetalning av medel". Samverkan har också skett med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (dåvarande SKL). Uppdragstiden har varit 2011–2015.

Regeringsuppdraget har haft sin utgångspunkt i de satsningar som skett utifrån "En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken" (den så kallade ANDT-strategin) som antogs av riksdagen 2011.

Folkhälsomyndighetens del i utvecklingsarbetet har varit att utveckla kunskapen om stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Det har myndigheten gjort genom att fördela medel till 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt, tagit fram en systematisk litteraturöversikt på området samt spridit kunskap och erfarenheter från arbetet genom nationella konferenser.

Rapporter

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. samt utbetalning av medel (PDF, 268 kB)

Förteckning över de 18 projekten 2012-2015 (Bilaga 1) (PDF, 299 kB)

De 18 projektens egna projektrapporter finns att ta del av här

Folkhälsomyndigheten kommer dessutom inom kort att publicera två rapporter inom uppdraget: en rapport som övergripande redogör för resultat och erfarenheter från projektens arbete samt en rapport, en systematisk litteraturöversikt, som handlar om effekter av riktade förebyggande insatser till målgruppen.

Gå till toppen av sidan