Organisationsbidrag

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordning (SFS 2015:456) till ideella organisationer på riksnivå vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige.

Läs mer

Läs mer om statsbidrag

Medel som beviljats organisationer som arbetar för att motverka skadeverkningar av överdrivet spelande 2019

Övergripande beskrivning- att söka bidrag