Organisationsbidrag

Folkhälsomyndigheten fördelar medel i enlighet med förordning (SFS 2015:456) till ideella organisationer på riksnivå vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar i Sverige.

Läs mer om hur du söker organisationsbidrag

Uppdrag om spelförebyggande åtgärder för arbetslivet

Alna Sverige har ett uppdrag kring förebyggande arbete om spelproblem på arbetsplatsen. Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och arbetar med att stödja verksamheter i att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen. Detta sker bland annat genom att utbilda och assistera verksamheter i utveckling och implementering av policy mot skadligt bruk gällande spel om pengar, alkohol, droger, och läkemedel i arbetslivet.

Under 2012-2014 genomförde Alna projektet ”Spelförebyggande insatser för arbetslivet” på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Uppdraget var att genomföra utbildningsinsatser hos företag och myndigheter för att få ökad insikt i spelproblematik och för att utveckla verktyg för att hantera spelrelaterade situationer. Arbetet resulterade bland annat i en checklista för chefer rörande spelproblematik, en mall för arbete med spel och spelproblematik på arbetsplatser och en manual för förändringsinriktad utredning vid spelproblem på klinisk nivå.

2015 fick Alna uppdraget att vetenskapligt utvärdera de verktyg och arbetssätt som utvecklades under den första projektet. I projektet deltar ett tiotal organisationer. Ambitionen är att nå ut till minst 3 500 medarbetare i de deltagande organisationerna för att genomföra en nollmätnings- och uppföljningsenkät. Projektet planeras att pågå till 2018.

Läs resultaten av Alnas uppdrag