Spelförebyggande insatser för arbetslivet till ALNA Sverige

Projektet Spelförebyggande insatser för arbetslivet. Praktisk tillämpning och utvärdering genomförs av ALNA Sverige. ALNA Sverige arbetar med att stödja verksamheter i att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen. Detta sker bland annat genom att utbilda och assistera verksamheter i utveckling och implementering av policy mot skadligt bruk gällande spel om pengar, alkohol, droger, och läkemedel i arbetslivet.

ALNA genomförde åren 2012-2014 projektet "Spelförebyggande insatser för arbetslivet" (dnr: 01116-2014) som finansierades av Folkhälsomyndigheten. Syftet var att ta fram en tillämpbar metod för att stödja arbetsplatser att hantera spel om pengar och spelproblem. Under 2015 genomfördes en pilotstudie (dnr 05454-2014).

Mål med uppdraget är att ta fram utvärderade metoder rörande utbildning och policy/riktlinjer att hantera spelproblem i arbetsplatsen som organisation.

  • att ca 350 nyckelpersoner inom arbetslivet fått kompetensutveckling om spelproblem och hur dessa kan hanteras och förebyggas på arbetsplatsen och bistå organisationerna som dessa företräder att utforma policys samt att nå ut till minst 5000 medarbetare i deltagande organisationer
  • att effekten av utbildning och policy på arbetsplatsen är utvärderad genom före- och eftermätning i kontroll respektive interventionsgrupp med utfallsmåtten tidiga interventioner och policys, upplevelser av trygghet kring hantering av spelproblem på arbetsplatsen, spelande och riskabelt spelande hos medarbetare
  • att de två verktygen Mall för arbete med spel och spelproblem på arbetsplatsen samt Checklista för chefer rörande spelproblematik är utvärderade.
  • utföra en kvalitativ implementeringsstudie om processen
  • avrapportera uppdraget i delrapporter, slutrapport samt artiklar som kan publiceras i vetenskaplig tidskrift

Projektet är planerat att pågå till 2018.

Prevalensstudie om spel om pengar och idrott

Det finns kopplingar mellan spel om pengar och idrott. Vi saknar dock kunskap om idrottsrörelsen och idrottares spelvanor och eventuella spelproblem.
För att ta fram kunskap som kan utgöra ett första steg i att utveckla en strategi inom idrottsrörelsen för att förebygga att barn och unga börjar spela om pengar eller får problem med spel om pengar har Folkhälsomyndigheten gett Centrum för psykiatriforskning i uppdrag att genomföra en prevalensundersökning.

Undersökningen ska kartlägga förekomst och omfattning av spel och spelproblem samt attityder till spel bland ungdomar i gymnasieutbildning med idrottsinriktning samt bland spelare och tränare i allsvenskan eller motsvarande samt division 1 eller motsvarande.

Målet för uppdraget är:

  • Att genomföra en enkätundersökning omfattande totalt cirka 6 000 elever i gymnasieskolor med inriktningen på idrottsutbildning inom fotboll, ishockey, innebandy, basket, trav och längdåkning på skidor.
  • Att genomföra en enkätundersökning omfattande cirka 4 100 spelare inom sporterna fotboll, ishockey, innebandy och basket i allsvenskan eller motsvarande samt division 1 eller motsvarande.
  • Att genomföra en enkätundersökning omfattande cirka 1000 tränare inom sporterna fotboll, ishockey, innebandy och basket i allsvenskan eller motsvarande samt division 1 eller motsvarande.
  • Avrapportera uppdraget i en slutrapport.

Centrum för psykiatriforskning arbetar med frågor kring problematisk spelande/spelberoende, utbildning, behandling, prevention och forskning. De driver också Stödlinjen för spelare och anhöriga sedan 2010.

Korta hälsosamtal i syfte att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten har gett Uppsala universitet i uppdrag att genomföra en pilotstudie med syfte att utveckla en metod för att förebygga spelproblem genom korta hälsosamtal inom primärvården.

Uppdraget besår av att planera och genomföra samt utvärdera effekten av korta samtal om spel om pengar på hälsovårdscentraler. Detta med syfte att eventuellt kunna implementera hälsosamtal om spel i kommuner och landsting/regioner inom primärvården och liknande verksamheter.

Pilotstudien blev klar i maj 2015 (dnr: 05454-2014). Folkhälsomyndigheten har därefter gett Uppsala universitet ett förlängt uppdrag med syfte att vidareutveckla projektet och förbereda för en utvärderingsstudie av interventionen. Det förberedande uppdraget ska avrapporteras 2016. Därefter kommer beslut fattas för ett fortsatt avtal.