Folkhälsomyndigheten arbetade under 2015 med att:

  1. genomföra åtgärder som syftar till att minska skadeverkningar av överdrivet spelande, genom till exempel arbete med webbplatsen www.spelprevention.se, Stödlinjen för spelare och anhöriga samt genom fördelning av medel till organisationsstöd,
  2. stimulera utveckling och utvärdering av förebyggande metoder genom att myndigheten tagit fram en systematisk litteraturöversikt kring förebyggande metoder, fördelning av statsbidrag och forskningsuppdrag och en kartläggning av kommuner och landstings/regioners förebyggande arbete samt
  3. ta fram och rapporterat ny kunskap om risk och skyddsfaktorer för samt omfattningen av problemspelande i Sverige genom arbetet med Swedish longitudinal gambling study (Swelogs).

De ekonomiska resurserna för uppdraget var under 2015 totalt 24 623 000 kronor varav 19 583 000 kronor från anslag 6.2, anslagspost 12 och 5 040 000 kronor från anslag 6:2, punkt 10.

Verksamheten under 2015, tillsammans med myndighetens fleråriga arbete på området spel om pengar, har gett en bra grund för att fortsättningsvis kunna ta fram kunskapsstöd och bedriva uppföljning gällande spelproblem i Sverige. Kunskapen som tagits fram under 2015 kan bidra till ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt förebyggande arbete på området spel om pengar 2016 såväl som till att ge värdefull information till den pågående spellicensutredningen.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag Insatser för att förebygga spelberoende (PDF, 6,8 MB)

Ekonomisk redovisning 2015 anslag 6:2;12 (Insatser för att förebygga spelberoende) (PDF, 191 kB) (Bilaga 1)

Datainsamling Swelogs (PDF, 92 kB) (Bilaga 2)

Sammanställning av fördelade medel spel om pengar 2007-2015 (PDF, 423 kB) (Bilaga 3)

Metoder för att förebygga spelproblem (Bilaga 4)

Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland personer som tidigare haft spelproblem (Bilaga 5)

Spel om pengar