Kunskapsbaserat arbete ANDT

Folkhälsomyndigheten sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap i syfte att förebygga bruk och skador kopplade till alkohol, narkotika, dopning och tobak. I uppdraget att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2016-2020 ingår att verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete och att ta initiativ och utforma insatser utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer angelägna för att uppnå strategins mål.

Underliggande innehåll:

Ett kunskapsbaserat ANDT-arbete, som tar hänsyn till jämlikhet, jämställdhet och skydd av barn och unga, kräver olika typer av kunskap.

Vi behöver olika typer av kunskap

För att förstå vilken typ av kunskap som behövs för ett effektivt hälsofrämjande och förebyggande arbete inom ANDT-området kan man ställa sig dessa frågor:

  • Uppföljning: Hur ser det ut? Hur utvecklas det? Exempel hittar du här
  • Samband: Vad beror det på? Vad leder det till?
  • Insatser: Vad kan göras för att främja eller förebygga det?
  • Upplevelser: Hur uppfattas det? Vilka erfarenheter görs? Hur fungerar det?

Kunskapen handlar därmed om trender över tid och skillnader mellan grupper när det gäller användning, missbruk och beroende samt för tidig död. På samma sätt behövs kunskap om tillgänglighet och andra bestämningsfaktorer, sjukdomar och skador samt effekter av olika insatser uppdelat på ålder, kön, socioekonomisk situation, boendeort och så vidare. Dessutom krävs förståelse för varför vissa insatser fungerar eller inte fungerar. Centralt är även kunskap om förutsättningar för implementering såsom politiska strukturer, ekonomiska möjligheter och människors normer, attityder, känslor, tankar, beteende, acceptans och motstånd.

För mer information om det kunskapsbaserade arbetet, se också publikationer inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Hur vi verkar för ett kunskapsbaserat arbete

Processen bakom uppdraget att verka för ett kunskapsbaserat ANDT-arbete delas in i följande steg på myndigheten:

  1. Behovet av kunskap identifieras och prioriteras baserat på bland annat utvecklingen av ANDT-strategins mål och frågor som rapporteras inom ANDT-samordningen
  2. Kunskapen tas fram av myndigheten eller externa forskare med hjälp av litteraturöversikter över befintlig forskning eller analyser av insamlat material och tillgängliga register
  3. Kunskapen sprids till ANDT-strategins utförare på lokal, regional och nationell nivå

Vår verksamhet ska stå på vetenskaplig grund

Det effektiva och kunskapsbaserade ANDT-arbetet, som också tar hänsyn till ojämlikheter, kräver kunskap från olika vetenskapliga traditioner. Det handlar till exempel om teorier och metoder från mikrobiologi, medicin, beteendevetenskap, ekonomi, sociologi, epidemiologi och filosofi. I myndighetens handledning för litteraturöversikter kan du läsa mer om kunskap, och om hur denna tas fram på vetenskaplig grund inom folkhälsoområdet.

Handledning för litteraturöversikter

framsida av rapporten handledning för litteraturöversikter

I vår handledning för litteraturöversikter kan du läsa mer om kunskap och om hur denna kan tas fram inom folkhälsoområdet.

Gå till toppen av sidan