Uppföljning ANDT

I uppdraget att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2016-2020 ingår att följa upp verksamheter och utvecklingen av strategins mål. Dessutom ansvarar myndigheten för att samla och sprida indikatorer inom ANDT-området i ett särskilt uppföljningssystem.

Rapport om ANDT-utvecklingen

Enligt uppdraget ska myndigheten analysera om utvecklingen inom ANDT-området ligger i linje med de mål regeringen sätter upp i ANDT-strategin 2016-2020. Dessutom presenteras en samlad uppföljning av ANDT-strategin i slutet av nuvarande strategiperiod, i maj 2020.

Beskrivningen av utvecklingen återrapporteras direkt till regeringen, samt diskuteras fortlöpande med statliga och regionala aktörer.

Indikatorlabbet – ett verktyg för uppföljning

Enligt uppdraget ska myndigheten förvalta och vidareutveckla de uppföljningssystem som behövs. Indikatorlabbet är Folkhälsomyndighetens statistikverktyg som syftar till att tillgängliggöra data och stödja arbetet med uppföljning av utvecklingen inom ANDT. Här tillgängliggörs indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins övergripande mål och mål 1-5. Statistikverktyget riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och organisationer.

I Indikatorlabbet kan du själv ta fram data om utvecklingen inom ANDT. Till exempel data som visar:

 • tillgången till alkohol och tobak utifrån pris, antal försäljningsställen, öppettider m.m.
 • olika typer av konsumtion/användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak såväl bland skolelever som i befolkningen i stort
 • skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
 • dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak
 • kommuners arbete med tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen.

Indikatorlabbet hittar du på myndighetens delwebb andtuppfoljning.se.

Rapportering av verksamhet inom ANDT-strategin

Folkhälsomyndigheten lämnar årligen en samlad verksamhetsrapport till regeringen. I rapporten redovisas det ANDT-arbete som 14 nationella myndigheter har bedrivit föregående år. Myndigheterna är:

 • Folkhälsomyndigheten
 • Brottsförebyggande rådet
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kustbevakningen
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Polismyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Statens institutionsstyrelse
 • Skolverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket

Rapporteringen ingår i Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin. Rapporten ska kunna användas för att hitta samverkansområden mellan myndigheter och för att identifiera frågor som behöver prioriteras inom ANDT-arbetet i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. Gruppen för nationell ANDT-samordning använder den som underlag i sitt arbete.

Verksamhetsrapporten ersätter de årliga lägesrapporter som myndigheterna lämnade till regeringen 2009–2015.

Länsrapporten

Folkhälsomyndigheten gör varje år en undersökning som kallas Länsrapporten. Kommuner och länsstyrelser svarar i undersökningen på frågor om alkohol- och tobakstillsyn och om övrigt förebyggande arbete inom ANDT.

Svaren i undersökningen använder Folkhälsomyndigheten för att visa hur den nationella ANDT-politiken genomförs lokalt och regionalt. Men undersökningen kan också användas av de som arbetar i kommuner och i regioner för att planera och utveckla sitt arbete på ANDT-området.

Indikatorlabbet

I statistikverktyget indikatorlabbet kan du följa utvecklingen på ANDT-området. 

Länsrapporten

Är du nyfiken på att veta mer om Länsrapporten? Kanske vill du veta hur frågorna är formulerade, vilken svarsfrekvens det var för det senaste året eller kanske vill du läsa rapporter som utgår från Länsrapportens resultat? Kolla i så fall här!  

Indikatorlabbet tillgängliggörs data från Länsrapporten. 

Gå till toppen av sidan