Definitioner

 • Vad avses med elektroniska cigaretter?

  Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank. (2 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

 • Vad avses med påfyllningsbehållare?

  Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. (2 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Produktanmälan

Krav på produkterna, medföljande information och presentation

Handel m.m.

 • Vem får sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter?

  Ett försäljningsställe får endast sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare om försäljningsstället är anmält till kommunen. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska det registreras hos Folkhälsomyndigheten. (20 och 21 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

  För mer information se Handel med e-cigaretter.

 • Till vilken kommun ska jag anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

  En anmälan ska ske till den kommun där försäljningen ska ske. (20 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

 • Vad är gränsöverskridande distansförsäljning?

  Gränsöverskridande distansförsäljning innebär att en näringsidkare via distansförsäljning tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet. (21 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

 • Var ska jag registrera gränsöverskridande distansförsäljning?

  Gränsöverskridande distansförsäljning ska registreras hos Folkhälsomyndigheten. (21 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

  För att underlätta registrering av gränsöverskridande distansförsäljning hos Folkhälsomyndigheten har myndigheten tagit fram en blankett som kan användas vid registreringen. Notera att det är frivilligt att använda sig av denna blankett.

  Registreringsblankett för gränsöverskridande distansförsäljning (, 215 kB)

  Registreringen kan skickas in till Folkhälsomyndigheten antingen via e-post eller post.

  E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se

  Postadresser:
  Folkhälsomyndigheten, Enheten för tobaksprevention, 171 82 Solna
  Folkhälsomyndigheten, Enheten för tobaksprevention, 831 40 Östersund

  En bekräftelse på registrering av gränsöverskridande distansförsäljning kommer att skickas ut från Folkhälsomyndigheten till berörd näringsidkare.

  Enligt direktiv 2014/40/EU ska ett återförsäljningsställe som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning till konsumenter inom Europeiska unionen registrera sig hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där återförsäljningsstället är etablerat, och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de faktiska eller potentiella konsumenterna befinner sig.

 • Vid anmälan om försäljning finns det ett krav att bifoga ett egenkontrollprogram. Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla?

  Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet bör vara lämpligt och för verksamhetens storlek anpassat för att bland annat se till att försäljningen uppfyller lagens skyldigheter. (23 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

 • Vilka skyldigheter har den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter att kontrollera de produkter som tillhandahålls?

  En näringsidkare bör ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på marknaden om de inte uppfyller kraven på innehåll och utformning samt produktpresentation eller om de saknar informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Detsamma gäller om produkterna inte uppfyller beslutade föreskrifter. (6–10 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

  För mer information se Krav på produkterna, medföljande information och presentation.

  Därutöver bör näringsidkaren även ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om inte en produktanmälan är gjord eller om den årliga rapporteringsskyldigheten inte efterlevs. Detsamma gäller om produktanmälan eller rapporteringen inte uppfyller beslutade föreskrifter. (5 och 14 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

  För mer information se Produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer m.m.

 • Hur kan den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare veta om produkten är anmäld till Folkhälsomyndigheten?

  Det kommer vara möjligt att kontrollera anmälda e-cigaretter och påfyllningsbehållare genom de produktanmälningar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som kommer att publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats. (19 § förordning [2017:429] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

  För produktanmälningar se Offentliggjorda produktanmälningar.

 • Vad kan hända om försäljning sker av e-cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller lagkraven?

  Folkhälsomyndigheten och kommunen får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (31 och 34 §§ lagen [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

  Kommunen kan även förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. (32 § lagen [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Övrigt