Vad kan hända om försäljning sker av e-cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller lagkraven?

Folkhälsomyndigheten och kommunen får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (31 och 34 §§ lagen [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Kommunen kan även förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. (32 § lagen [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)