Handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Här hittar du information om de regler i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som gäller vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter.

Vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter gäller följande regler om:

Åldersgräns 18 år

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att en e-cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får produkten inte lämnas ut.

På varje försäljningsställe för e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via distansförsäljning eller liknande.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast föras in i landet av den som har fyllt 18 år (17–19 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).

Tillbaka till snabbnavigeringen

Anmälan om försäljning

En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. (20 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

För mer information om hur denna anmälan ska gå till kontakta den kommun där försäljningen ska ske.

Tillbaka till snabbnavigeringen

Gränsöverskridande distansförsäljning

En näringsidkare som via distansförsäljning tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet (gränsöverskridande distansförsäljning), får inte bedriva sådan försäljning till eller från Sverige utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått en bekräftelse på registreringen. (21 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

För att underlätta registrering av gränsöverskridande distansförsäljning hos Folkhälsomyndigheten har myndigheten tagit fram en blankett som kan användas vid registreringen. Notera att det är frivilligt att använda sig av denna blankett.

Registreringsblankett för gränsöverskridande distansförsäljning (Word, 90 kB)

Registreringen kan skickas in till Folkhälsomyndigheten antingen via e-post eller post.

E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser:
Folkhälsomyndigheten, Enheten för tobaksprevention, 171 82 Solna
Folkhälsomyndigheten, Enheten för tobaksprevention, 831 40 Östersund

En bekräftelse på registrering av gränsöverskridande distansförsäljning kommer att skickas ut från Folkhälsomyndigheten till berörd näringsidkare.

Enligt direktiv 2014/40/EU ska ett återförsäljningsställe som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning till konsumenter inom Europeiska unionen registrera sig hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där återförsäljningsstället är etablerat, och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de faktiska eller potentiella konsumenterna befinner sig.

En näringsidkare som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana produkter eller till företag som ingår i samma koncern eller till andra tredje parter. Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet. Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas även vid behandling av personuppgifter enligt första stycket. (22 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Skyldighet att utöva egenkontroll

Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning respektive registreringen av gränsöverskridande distansförsäljning ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen och Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål. (23 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förelägganden eller förbud.

(37–38 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Övriga regler

En näringsidkare bör ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på marknaden om de inte uppfyller kraven på innehåll och utformning samt produktpresentation eller om de saknar informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Detsamma gäller om produkterna inte uppfyller beslutade föreskrifter. För mer information se Krav på produkterna, medföljande information och presentation. (6–10 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Därutöver bör näringsidkaren även ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om inte en produktanmälan är gjord eller om den årliga rapporteringsskyldigheten inte uppfylls. Detsamma gäller om produktanmälan eller rapporteringen inte uppfyller beslutade föreskrifter. För mer information se Produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer m.m. (5 och 14 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Om försäljningen bryter mot reglerna

Folkhälsomyndigheten och kommunen får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (31 och 34 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Kommunen kan även förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. (32 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Rätt till upplysningar och tillträde

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för sin tillsyn. Tillsynsmyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. (35–36 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019