Handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Här hittar du information om de regler i lagen om tobak och liknande produkter som gäller vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter.

Vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter gäller följande regler om:

Åldersgräns 18 år

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Om det finns särskild anledning att anta att en e-cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får produkten inte lämnas ut.

På varje försäljningsställe för e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat, via distansförsäljning eller liknande.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast föras in i landet av den som har fyllt 18 år (5 kap. 17–19 §§ lagen om tobak och liknande produkter).

Tillbaka till snabbnavigeringen

Anmälan om försäljning

En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. (5 kap. 5 § lagen om tobak och liknande produkter)

För mer information om hur denna anmälan ska gå till kontakta den kommun där försäljningen ska ske.

Tillbaka till snabbnavigeringen

Gränsöverskridande distansförsäljning

Så här registrerar du uppgifter om din gränsöverskridande distansförsäljning

För att få bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du som näringsidkare först ha registrerat uppgifter om försäljningen hos oss på Folkhälsomyndigheten. Du ska även fått registreringen bekräftad av oss. Vi ska bekräfta registreringen skyndsamt.

För att underlätta registreringen av din gränsöverskridande distansförsäljning till oss kan du använda följande blankett:

Blankett för Registreringsblankett för gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter (Word, 37 kB)

Det är frivilligt att använda denna blankett.

Till registreringen av den gränsöverskridande distansförsäljningen ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram.

Ändras uppgifterna om din försäljning ska du utan dröjsmål anmäla det till oss på Folkhälsomyndigheten.

Hit skickar du din registrering

Registreringen av din gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare skickar du till oss på Folkhälsomyndigheten, antingen via e-post eller post.

E-postadress: info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser:
Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 831 40 Östersund
Folkhälsomyndigheten, Enheten för produktkontroll, 171 82 Solna

Det här är gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare

Gränsöverskridande distansförsäljning är då en näringsidkare via distansförsäljning tillhandahåller e-cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte eller sin affärsverksamhet.

Egenkontroll och egenkontrollprogram vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvarar för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.

Syftet med egenkontroll och egenkontrollprogram är att de ska vara ett stöd för dig i din verksamhet. Egenkontrollprogrammet fungerar även som en checklista för vad som krävs för att din verksamhet ska leva upp till lagens krav. Det är du själv som utför kontrollen. Det innebär bland annat att du ska se till att ålderskontroller sker i din verksamhet och att personalen inte säljer e-cigaretter till någon som inte har fyllt 18 år.

För vägledning om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla se länk nedan. I vägledningen finns särskilda avsnitt som riktar sig till den som avser att bedriva eller bedriver gränsöverskridande distansförsäljning.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Så här hanterar du personuppgifter vid gränsöverskridande distansförsäljning

Du som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning med tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till tillverkaren av sådana varor och produkter, företag som ingår i samma koncern som du själv eller till tredje part.

Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra ändamål än det aktuella köpet.

Var finns reglerna?

Reglerna om gränsöverskridande distansförsäljning finns i 5 kap. 16, 17 och 21 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Tillbaka till snabbnavigeringen

Kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förelägganden eller förbud.

(7 kap. 22-23 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Övriga regler

En näringsidkare bör ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på marknaden om de inte uppfyller kraven på innehåll och utformning samt produktpresentation eller om de saknar informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Detsamma gäller om produkterna inte uppfyller beslutade föreskrifter. För mer information se Krav på produkterna, medföljande information och presentation. (2 kap. 8 § samt 3 kap. 2 och 4-6 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Därutöver bör näringsidkaren även ha kännedom om att e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om inte en produktanmälan är gjord eller om den årliga rapporteringsskyldigheten inte uppfylls. Detsamma gäller om produktanmälan eller rapporteringen inte uppfyller beslutade föreskrifter. För mer information se Produktanmälan och rapportering av försäljningsvolymer m.m. (7 kap. 7 och 9 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Om försäljningen bryter mot reglerna

Folkhälsomyndigheten och kommunen får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (7 kap. 12 och 14 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Kommunen kan även förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. (7 kap. 13 § lagen om tobak och liknande produkter)

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Rätt till upplysningar och tillträde

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för sin tillsyn. Tillsynsmyndigheten har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av lagen om tobak och liknande produkter eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. (7 kap. 17 och 18 §§ lagen om tobak och liknande produkter)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan