Produktkrav

Det ställs ett flertal produktkrav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Produktinnehåll och utformning

Det är tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare som ansvarar för att produkterna uppfyller de krav som ställs på produkternas innehåll och utformning.

Vätska som innehåller nikotin får endast tillhandahållas konsumenter på marknaden i:

 • ändamålsenliga påfyllningsbehållare som inte överstiger 10 milliliter, eller
 • elektroniska engångscigaretter eller engångspatroner där patronerna eller tankarna inte överstiger 2 milliliter.

Vätska som innehåller nikotin får inte innehålla:

 • mer nikotin än 20 milligram per milliliter
 • vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en elektronisk cigaretter eller påfyllningsbehållare innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker
 • koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet
 • tillsatser som färgar utsläpp
 • tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form

Endast ingredienser med hög renhet får användas vid framställningen av vätska som innehåller nikotin. Spår av andra ämnen än de ingredienser som redovisats i produktanmälan får förekomma upp till detektionsgränsen endast om det tekniskt sett inte går att undvika dessa spår under tillverkningen.

Med undantag för nikotin, får vid framställningen av vätska som innehåller nikotin endast användas ingredienser som inte utgör en risk för människors hälsa i uppvärmd eller ouppvärmd form.

Elektroniska cigaretter ska avge nikotindoser på en jämn nivå under normala användningsförhållanden.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara barn- och manipulationssäkra, vara skyddade mot skador och läckage och ha en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage. Påfyllningsmekanismen ska:

 • innebära en användning av en påfyllningsbehållare med ett säkert fastsatt munstycke som är minst 9 mm långt och som är smalare än och lätt passar in i öppningen på tanken till den elektroniska cigarett som den används tillsammans med, och ha en flödeskontrollmekanism som avger högst 20 droppar påfyllningsvätska per minut i vertikalt läge vid ett atmosfärstryck vid 20 ± 5°C, eller
 • fungera med hjälp av ett dockningssystem som endast avger påfyllningsvätskor till den elektroniska cigarettens tank om den elektroniska cigaretten och påfyllningsbehållaren är anslutna.

(6 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 7–13 §§ förordning [2017:429] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Informationsblad

Det är tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare som ansvarar för att styckförpackningar till sådana produkter innehåller ett informationsblad. Informationsblad ska innehålla uppgifter om:

 • bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke-rökare
 • kontraindikationer
 • varningar för specifika riskgrupper
 • eventuella skadliga effekter
 • beroendeframkallande egenskaper och toxicitet
 • kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en juridisk eller fysisk kontaktperson inom Europeiska unionen.

Påfyllningsbara e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla lämpliga anvisningar för påfyllning, inklusive diagram, som en del av bruksanvisningen. Beroende på typ av påfyllningsmekanism ska bruksanvisningen antingen ange munstyckets eller tanköppningens bredd så att konsumenterna kan avgöra om påfyllningsbehållarna och e-cigaretterna är kompatibla, eller ange de typer av dockningssystem som är kompatibla med sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare. (7 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 14–15 §§ förordning [2017:429] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Innehållsdeklaration

Det är tillverkare och importörer som ansvarar för att förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en innehållsdeklaration. Innehållsdeklaration ska innehålla:

 • en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning
 • uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen per dos
 • satsnumret
 • en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn.

(8 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 16 § förordning [2017:429] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Produktpresentation

Märkningen på e-cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters förpackningar, får inte:

 • antyda att en viss e-cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter
 • innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten
 • likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt
 • antyda att en viss produkt har miljöfördelar
 • hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.

Styckförpackningar och eventuell ytterförpackning till e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden. (9 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Hälsovarning

Det är tillverkare och importörer som ansvarar att förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en hälsovarning. (10 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Lydelse

Hälsovarningen ska ha följande lydelse:
Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Placering

Hälsovarningen ska återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar.

Storlek

Hälsovarningen ska täcka 30 % av ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar.

Utformning

Hälsovarningen ska vara:

 • tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
 • tryckt i svart på vit bakgrund
 • täcka största möjliga andel av den yta som har reserverats för varningen
 • placerad i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska den vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant
 • parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för varningen.

(10 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 17 § förordning [2017:429] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Förbud och sanktioner

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om de inte uppfyller kraven på innehåll och utformning samt produktpresentation eller om de saknar informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Detsamma gäller om produkterna inte uppfyller beslutade föreskrifter. (6–10 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Folkhälsomyndigheten och kommunen får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (31 och 34 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).

Kommunen kan även förbjuda en näringsidkare som tillhandahåller e-cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning (32 § lagen [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).

Tillbaka till snabbnavigeringen

Övergångsregler

E-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 juli 2017, och som inte uppfyller lagens krav, får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till och med den 1 januari 2018 (Övergångsbestämmelse punkt 2 lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare).