Produktkontroll

Enligt lagen om tobak och liknande produkter ska tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa.

Produktkontroll

Tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. Denna information ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten.

Om tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare skulle anse, eller ha skäl att anta, att en sådan produkt inte är säker, av god kvalitet eller på annat sätt inte är förenlig med lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, ska denne omedelbart:

  • vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den berörda produkten ska bli förenlig med lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
  • dra tillbaka produkten, eller
  • återkalla produkten.

När en av dessa åtgärder vidtas ska Folkhälsomyndigheten omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som vidtagits och resultaten av åtgärden.

Så här underrättar du oss om en produkt som inte är säker eller förenlig med lagen om tobak och liknande produkter

Du som tillverkar, importerar eller distribuerar elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska omedelbart informera oss om du anser, eller har skäl att anta, att en sådan produkt inte är säker eller av god kvalitet, eller att den på annat sätt inte är förenlig med lagen.

I dessa fall ska du använda blanketten Underrättelse om produkt som inte är säker (Word, 35 kB) . I blanketten uppger du bland annat:

  • produktens brister och risken med dessa brister
  • om de åtgärder som vidtagits för att rätta till bristerna
  • resultatet av dessa vidtagna åtgärder.

Produkt som inte är säker som säljs i Sverige

Ladda ner och fyll i blankett Underrättelse om produkt som inte är säker (Word, 35 kB)

Produkt som inte är säker som säljs i flera EU- eller EFTA-länder

För att underlätta för dig som företag har EU-kommissionen ett system som heter "Product Safety Business Alert Gateway". Där kan du göra en underrättelse om vilka åtgärder som företaget vidtar med anledning av att man har sålt en produkt som inte är säker.

Förbud och sanktioner

Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta att en typ av eller specifika e-cigaretter eller påfyllningsbehållare kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller kraven i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, får myndigheten förbjuda att produkterna tillhandahålls konsumenter på marknaden. Om sådana produkter redan har tillhandahållits konsumenter på marknaden, får Folkhälsomyndigheten förelägga tillverkaren, importören eller distributören av produkterna att dra tillbaka eller återkalla dessa.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan