Produktkontroll

Enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa.

Produktkontroll

Tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. Denna information ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten.

Om tillverkare, importörer och distributörer av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare skulle anse, eller ha skäl att anta, att en sådan produkt inte är säker, av god kvalitet eller på annat sätt inte är förenlig med lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, ska denne omedelbart:

  • vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den berörda produkten ska bli förenlig med lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
  • dra tillbaka produkten, eller
  • återkalla produkten.

När en av dessa åtgärder vidtas ska Folkhälsomyndigheten omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som vidtagits och resultaten av åtgärden. (15–16 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Förbud och sanktioner

Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. (31 och 34 §§ lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta att en typ av eller specifika e-cigaretter eller påfyllningsbehållare kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller kraven i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, får myndigheten förbjuda att produkterna tillhandahålls konsumenter på marknaden. Om sådana produkter redan har tillhandahållits konsumenter på marknaden, får Folkhälsomyndigheten förelägga tillverkaren, importören eller distributören av produkterna att dra tillbaka eller återkalla dessa. (33 § lag [2017:425] om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare)

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019