Regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Här hittar du regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt förarbeten till lagstiftningen.

Regler

Lag

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förordning

Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Föreskrift

HSLF-FS 2018:41 Föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

EU-lagstiftning

Förarbeten

Prop. 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Allmänna regler

Även allmänna regler om kemiska produkter gäller för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Läs mer om allmänna regler om kemiska produkter hos Kemikalieinspektionen

Nya föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Den 17 september 2018 träder Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft.

Föreskrifterna omfattar bland annat:

  • Ett språkkrav på det informationsblad och den innehållsdeklaration som ska följa förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Språkkravet innebär att informationsbladet och innehållsdeklarationen ska vara skrivna på svenska för de produkter som släpps ut på den svenska marknaden.
  • Krav på vilka övriga uppgifter som ett egenkontrollprogram, som ska lämnas till Folkhälsomyndigheten, ska innehålla. Dessa övriga uppgifter gäller utöver vad som regleras i 23 § i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
  • En regel om att den blankett som Folkhälsomyndigheten anvisar till ska användas av tillverkare, importör eller distributör vid underrättelse enligt 16 § andra stycket i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Obs! Paragrafen om språkkravet på informationsbladet och innehållsdeklarationen träder i kraft den 17 mars 2019. I övrigt träder föreskriften i kraft den 17 september 2018.

Läs HSLF-FS 2018:41 Föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Så här underrättar du oss om en produkt som inte är säker eller förenlig med lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som tillverkar, importerar eller distribuerar elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska omedelbart informera oss om du anser, eller har skäl att anta, att en sådan produkt inte är säker eller av god kvalitet, eller att den på annat sätt inte är förenlig med lagen.

I dessa fall ska du använda blanketten Underrättelse om produkt som inte är säker (Word, 35 kB). I blanketten uppger du bland annat:

  • produktens brister och risken med dessa brister
  • om de åtgärder som vidtagits för att rätta till bristerna
  • resultatet av dessa vidtagna åtgärder.

Produkt som inte är säker som säljs i Sverige

Ladda ner och fyll i blankett Underrättelse om produkt som inte är säker (Word, 35 kB)

Produkt som inte är säker som säljs i flera EU- eller EFTA-länder

För att underlätta för dig som företag har EU-kommissionen ett system som heter "Product Safety Business Alert Gateway". Där kan du göra en underrättelse om vilka åtgärder som företaget vidtar med anledning av att man har sålt en produkt som inte är säker.

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Folkhälsomyndigheten tar ut avgifter för den information som du, som tillverkare eller importör av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare, rapporterar till oss via EU:s webbportal EU-CEG. Uppgifterna gäller de elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som du avser att tillhandahålla till konsumenter i Sverige.

Läs information om ingrediensrapportering och produktanmälan.

Avgiftsskyldigheten för elektroniska cigaretter gäller avgiftsskyldigheten för de anmälningar om produkter som har gjorts från och med den 15 november 2017.

Den som anmäler elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska betala avgift för varje märke och typ

  • första gången anmälan sker
  • vid varje väsentlig ändring av en produkt.

Så här betalar du en avgift

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka en betalningsanvisning där det framgår hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda.

Vi hämtar kontaktuppgifter till tillverkare och importörer, samt information om vilka varor och produkter som har anmälts, från EU-CEG. Det är därför viktigt att uppgifterna i EU-CEG är kompletta och korrekta, inklusive kontaktuppgifter om e-postadress och postadress.

Hur stor är avgiften?

Avgiften är:

  • 3 000 kronor för varje ny anmälan av produkter som är avsedd att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden
  • 2 500 kronor för varje anmälan av en väsentlig ändring av en produkt.

Vilka regler styr avgifterna?

Rätten för Folkhälsomyndigheten att ta ut en avgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare framgår av 47 § lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Avgifternas storlek samt hur avgifterna ska tas ut framgår av 6 a-d §§ förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Personuppgifter

Läs information om hur Folkhälsomyndigheten hanterar personuppgifter.

Har du frågor?

Vid frågor gällande avgifter kan du kontakta oss via e-postadressen i kontaktrutan.

Tillsynsansvar

Följande myndigheter har tillsynsansvar över att regelverket i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följs.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har central tillsyn när det gäller den omedelbara tillsyn som kommunen eller kommunen och Polismyndigheten ansvarar för. Folkhälsomyndigheten har även omedelbar tillsyn när det gäller bestämmelserna i 5–10 och 14 §§ i andra fall än på försäljningsställen, produktkontroll enligt 15 och 16 §§, registrering och egenkontroll enligt 21 och 23 §§ avseende gränsöverskridande distansförsäljning. Utöver detta har myndigheten även marknadskontroll över 6 §.

Konsumentverket

Konsumentverket har omedelbar tillsyn när det gäller marknadsföring och sponsring enligt 11–13 §§. Frågor gällande dessa bestämmelser ställs till Konsumentverket.

Kommunen

Kommunen har omedelbar tillsyn när det gäller förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt produktpresentation på försäljningsställen enligt 5–8, 9, 10 och 14 §§. Kommunen har även tillsammans med Polismyndigheten omedelbar tillsyn när det gäller åldersgräns, anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning enligt 17, 18, 20 och 23 §§.

Har du frågor om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan du kontakta den kommun du bor eller driver verksamhet i.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen utövar regional tillsyn. De ska inom länet följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra när det gäller förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare och produktpresentation på försäljningsställen, samt åldersgräns, anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning enligt 5–8, 9, 10, 14, 17, 18, 20 och 23 §§.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tillsammans med kommunen omedelbar tillsyn när det gäller åldersgräns, anmälan om försäljning och egenkontroll i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning enligt 17, 18, 20 och 23 §§.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns-och marknadskontrollplan 2019