Världshälsoorganisationen, WHO rekommenderar en kombination av åtgärder såsom information, opinionsbildning, utbildning, målgruppsanpassad tobaksavvänjning, rökfria miljöer, lagstiftning och en aktiv prispolitik (European Commission, 2004). Det svenska tobaksarbetet har varit framgångsrikt på grund av att det är ett brett åtgärdsprogram där olika insatser samverkar och olika aktörer i samhället samarbetar (Statens folkhälsoinstitut, 2010c).

Framgångsfaktorer i tobaksförebyggande arbete

De viktigaste bakomliggande bestämningsfaktorerna för tobaksbruk är tillgänglighet, pris och social acceptans.

Arbetssätt för tobaksförebyggande arbetet utgår främst från:

  • Lagstiftning och andra regleringsåtgärder samt tillsyn av tobakslagen.
  • Information och utbildning om tobak.
  • Kunskapsspridning och opinionsbildning som stödjer tobakspolitiken.
  • Tobaksavvänjning (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2010a).

Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva tobaksavvänjning. I vänstermarginalen kan du läsa mer om det förebyggande arbetet.

Referenser