Förebyggande arbete

Ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete handlar om att skapa en bred och enad front på internationell, nationell, regional och lokal nivå där långsiktighet, kontinuerlig finansiering och strategisk nationell samordning är nyckelfaktorer. Ingen enskild insats eller åtgärd kan ensam lösa tobaksproblemet utan det är kombinationen av olika satsningar som leder till framgång (Statens folkhälsoinstitut, 2010b; The World Bank, 1999; World Health Organization, 2003; European Commission, 2004).

Underliggande innehåll:

Världshälsoorganisationen, WHO rekommenderar en kombination av åtgärder såsom information, opinionsbildning, utbildning, målgruppsanpassad tobaksavvänjning, rökfria miljöer, lagstiftning och en aktiv prispolitik (European Commission, 2004). Det svenska tobaksarbetet har varit framgångsrikt på grund av att det är ett brett åtgärdsprogram där olika insatser samverkar och olika aktörer i samhället samarbetar (Statens folkhälsoinstitut, 2010c).

Framgångsfaktorer i tobaksförebyggande arbete

De viktigaste bakomliggande bestämningsfaktorerna för tobaksbruk är tillgänglighet, pris och social acceptans.

Arbetssätt för tobaksförebyggande arbetet utgår främst från:

  • Lagstiftning och andra regleringsåtgärder samt tillsyn av tobakslagen.
  • Information och utbildning om tobak.
  • Kunskapsspridning och opinionsbildning som stödjer tobakspolitiken.
  • Tobaksavvänjning (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2010a).

Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva tobaksavvänjning. I vänstermarginalen kan du läsa mer om det förebyggande arbetet.

Referenser

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan