Tobaksavvänjning

Undersökningar visar att upp till 70 procent av dagligrökarna och ca 40 procent av dagligsnusarna vill sluta och ca 30 procent, respektive ca 15 procent vill ha hjälp (Folkhälsomyndigheten, 2011). Tobaksavvänjning anses samtidigt vara en av vårdens allra mest kostnadseffektiva åtgärder. Enkla råd från hälso- och sjukvården har i forskning visat sig signifikant öka chansen för att rökare ska sluta. Med längre rådgivande samtal och stöd från utbildad personal ökar chansen att bli rökfri ännu mer (Folkhälsomyndigheten, 2009).

Att sluta röka eller snusa är en förändringsprocess som ofta tar lång tid och sker stegvis. De flesta är ambivalenta. Man är orolig för farorna och nackdelarna med tobaksbruket men uppskattar det man upplever som positiva effekter. Så småningom ökar motivationen att sluta för de flesta.

Att sluta röka eller snusa innebär att gå igenom en period på omkring en månad när man kan uppleva kraftigt ökad stress och nedsatt livskvalitet på grund av stora omställningar och nikotinabstinens.

Det gäller att ha tillräcklig motivation för att under lång tid aktivt arbeta för att inte återfalla innan det nya beteendet är fast integrerat. Det kan för många vara ett stort och energikrävande arbete att lära sig hantera livet utan cigaretter eller snus. De flesta behöver många försök innan de blir tobaksfria för gott.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

År 2011 publicerade Socialstyrelsen ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” som bland annat behandlar metoder för rådgivning om tobak. Rådgivning om levnadsvanor delas in i tre nivåer med olika intensitet. Vilken nivå rådgivaren använder i det specifika fallet bestäms av tiden man har till förfogande, patientens behov av hjälp och rådgivarens utbildningsnivå.

  • Enkla råd - Exempel på enkla råd finns i Folkhälsomyndighetens folder ”Enkla råd om tobak”.
  • Rådgivande samtal - Läs mer i foldern ”Rådgivande samtal om tobak” från Statens Folkhälsoinstitut som även innehåller en förteckning över läkemedel för tobaksavvänjning.
  • Kvalificerat rådgivande samtal - tobaksavvänjning - Läs mer om hur kvalificerad rådgivande samtal- eller i dagligt tal tobaksavvänjning- går till i praktiken i boken ”En handledning för tobaksavvänjning” från Folkhälsomyndigheten.

Stöd för att sluta med tobak

För den som vill ha hjälp att sluta med tobak finns flera olika alternativ:

  • Vård/hälsocentraler kan erbjuda tobaksavvänjning, alternativt ge råd om vart man kan vända sig för att få hjälp.
  • Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 ger kostnadsfritt råd och stöd per telefon för att sluta röka och snusa. Telefonlinjen är öppen på vardagar på kontorstid. Här kan även den som arbetar med att stödja andra till tobaksstopp få kostnadsfri handledning.
  • Psykologer mot Tobak har en webbplats där man kan hitta information om hur man kan sluta med tobak och om hur man kan stödja andra till tobaksstopp. Där finns bland annat en förteckning över tobaksavvänjare län för län, www.psykologermottobak.org.

Referenser

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan