Blankettmallar för försäljning av tobaksvaror

Här finns blankettmallar för kommunens arbete med tillståndsgivning för försäljning av tobaksvaror, som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Mallarna är tänkta som ett stöd för kommunerna och är frivilliga att använda sig av.

Kontakt

Epost till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.