Frågor och svar om nya lagen om tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Här får du en översiktlig presentation av den nya lagen.

Nya lagen om tobak och liknande produkter

 • Kan parti- och detaljhandlarna fortsätta sälja tobaksvaror innan de fått tillstånd?

  Enligt 5 kap. 10 § nya tobakslagen får den som bedriver partihandel med tobaksvaror bara sälja sådana varor till den som har försäljningstillstånd. Säljaren ska förvissa sig om att köparen har sådant tillstånd. Innebär det att partihandlare inte får sälja tobak till detaljister fr.o.m. den 1 juli 2019 och fram till dess att de erhållit ett försäljningstillstånd för detaljhandel?

  Genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) upphävs tobakslagen (1993:581), (TL).

  I LTLP införs tillståndsplikt för att få bedriva detaljhandel och partihandel med tobaksvaror. Tillståndsplikten innebär bl.a. att detaljhandlare som anmält försäljning av tobaksvaror till konsumenter enligt TL måste ansöka om och beviljas tillstånd enligt LTLP för att få fortsätta bedriva sådan försäljning.

  Detaljhandlare som redan anmält försäljning enligt TL före den 1 juli 2019 får enligt övergångsbestämmelserna fortsätta bedriva verksamheten till dess att kommunen har haft möjlighet att hantera tillståndsansökan. Försäljningen får därför fortgå under förutsättning att detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ger in en tillståndsansökan. Försäljningen ska även därefter kunna fortsätta till dess att kommunen har beslutat i tillståndsfrågan. Under denna övergångsperiod gäller bestämmelserna för anmälningspliktig försäljning enligt TL.

  Partihandel med tobaksvaror får enligt övergångsbestämmelserna bedrivas utan tillstånd fram till den 1 november 2019. Har en ansökan om tillstånd till partihandel kommit in till tillståndsmyndigheten före detta datum, får verksamheten fortsätta till dess att kommunen har beslutat i tillståndsfrågan. Eftersom partihandlare inte omfattas av anmälningsplikten enligt TL, bedömer Folkhälsomyndigheten att de inte omfattas av vare sig TL eller LTLP under övergångsperioden.

  Folkhälsomyndigheten bedömer alltså att en rimlig tolkning av övergångsbestämmelserna – både i förhållande till detaljhandlarna, partihandlarna och kommunerna – är att de innebär en uppskjuten tillämpning av reglerna om tillstånd fram till dess handlarna har beviljats försäljningstillstånd.

  Partihandlarna får alltså fortsätta sälja sina tobaksprodukter till detaljister som tidigare – även om dessa saknar tillstånd. Och detaljisterna får fortsätta sälja sina produkter till konsumenter som tidigare utan att behöva ha tillstånd till det. Om detaljisten eller partihandlaren har gjort vad som krävs enligt övergångsbestämmelserna till lagen – det vill säga har ansökt om tillstånd senast den 1 november (detaljhandlare) eller 30 oktober (partihandlare) ska de åligganden som ankommer på en tillståndshavare inte gälla dem förrän de fått sina tillstånd. Och kommunerna kan inte börja tillämpa tillsynsreglerna i LTLP mot en handlare innan de har lämnat honom besked i tillståndsfrågan.

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?

Gå till toppen av sidan