Förbud mot att sälja cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak

Den 20 maj 2020 upphör de övergångsregler om förbudet mot karakteristisk smak i cigaretter och rulltobak som regleras i 2 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). Detta innebär att detaljhandlare inte längre får tillhandahålla cigaretter eller rulltobak som innehåller tillsatser som ger karakteristisk smak. Det här bör du som arbetar som kommunal tillsynshandläggare känna till.

Vad är karakteristisk smak?

I tobaksproduktsdirektivet definieras karakteristisk smak som en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.

Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att tillverkare måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Hur bedöms en produkt ha karakteristisk smak?

Genom tobaksproduktdirektivet finns en gemensam ordning inom EU för att hjälpa EU-kommissionen och medlemsstaterna att bedöma om det handlar om karakteristisk smak. Kommissionen har inrättat en oberoende rådgivande panel med en teknisk grupp som gör sensoriska och kemiska analyser av produkterna.

Hur hanteras kvarvarande produkter i handeln?

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak får inte säljas efter den 20 maj 2020.

Hur kontrolleras efterlevnaden av förbudet?

Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynen av förbudet mot karakteristisk smak enligt 2 kap. 1 § LTLP. Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsyn i alla led, från tillverkare och importör till detaljhandeln. Att skydda unga från tobakens skadeverkningar är en prioriterad fråga för Folkhälsomyndigheten, därför finns tillsyn över regelefterlevnaden av förbudet med i vår tillsyns- och marknadskontrollplan för 2020.

Underrättelser från kommunerna

Kommunen ansvarar inte för tillsyn över förbudet i 2 kap. 1 § LTLP men kan i sin tillsyn över andra bestämmelser enligt LTLP i detaljhandeln uppmärksamma produkter med misstänkt karakteristisk smak. Då är det viktigt att kommunen underrättar Folkhälsomyndigheten. Mer om denna underrättelseskyldighet kan du läsa om här.

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan