Vår vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobak. Vägledningen är tänkt som ett stöd för kommunala handläggare som ska utreda och granska ansökningar. Vägledningen omfattar både ansökningar för detalj- och partihandel.

Från och med den 1 juli 2019 måste detalj- och partihandlare som ska sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter. Kommunen ska granska och bedöma ansökan samt fatta beslut om tillstånd.

Vägledningen innehåller bland annat information om vad som är viktigt för kommunen att tänka på när de bedömer den personliga lämpligheten och den ekonomiska skötsamheten hos den sökande samt personer med betydande inflytande i den sökandes verksamhet.

En särskild vägledning har även tagits fram för utformning av egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Vägledningen är ett stöd för kommunens bedömning av det egenkontrollprogram som ska lämnas in tillsammans med ansökan.

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan