Vid försäljning av örtprodukter för rökning ska:

  • Förpackningen vara märkt på ett korrekt sätt (11 § tobakslagen)
  • Ingredienserna vara inrapporterade till Folkhälsomyndigheten (16 § tobakslagen)

Märkning på förpackningar till örtprodukter för rökning

Om en förpackning till en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning, eller om hälsovarningen är uppenbart oriktig, får produkten inte säljas till konsumenter i Sverige. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att förse förpackningen med korrekt hälsovarning. (11 § tobakslagen)

För detaljerade regler se Märkning

Förpackning till en örtprodukt för rökning får inte heller antyda att produkten är mindre skadlig än andra liknande produkter, innehålla information om nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt. (9 a § tobakslagen)

För detaljerade regler se Märkning

Rapportering av ingredienser avseende örtprodukter för rökning

Örtprodukter för rökning får bara säljas till konsumenter i Sverige om produkten har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att produkterna är inrapporterade. (16 § tobakslagen)

För att se vilka örtprodukter för rökning som är rapporterade och får säljas till konsumenter i Sverige se Offentliggjorda rapporter

Om försäljningen bryter mot reglerna

Om en förpackning saknar hälsovarning eller denna är uppenbart oriktig eller om informationen på förpackningen till exempel antyder att produkten är mindre skadlig så kan kommunen i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud gentemot den som säljer örtprodukter för rökning. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. (19 a och 20 §§ tobakslagen)

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut från en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Kommunen utför tillsyn

En kommun har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för sin tillsyn. Kommunen har även rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. (22 och 23 §§ tobakslagen)