Allmänt

Märkning

Ingrediensrapportering

Försäljning till konsumenter

Allmänt

Varför är örtprodukter för rökning reglerad i Sverige?

Örtprodukter för rökning kan uppfattas som oskadliga eller mindre skadliga trots att förbränning av dem medför hälsorisker. Rök från förbränning av organiskt material innehåller kolmonoxid som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I många fall känner konsumenterna inte till innehållet i produkterna.

För att förbättra informationen till konsumenterna, ska gemensamma märkningsregler och rapportering av ingredienser för dessa produkter införas på Europeisk unionsnivå genom tobaksproduktdirektivet. Regleringen av örtprodukter för rökning har tidigare varierat mellan EU:s medlemsländer. Nu blir det liknande regler inom EU som underlättar för handeln. (prop. 2015/16:82 och direktiv 2014/40/EU)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Märkning

Varför ska förpackningar till örtprodukter för rökning märkas med hälsovarningar?

Örtprodukter för rökning innehåller organiskt material som växter, örter eller frukter. Rök från förbränning av organiskt material innehåller kolmonoxid som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (9 § tobakslagen)

Varför är det begränsat vad som får presenteras på förpackningar till örtprodukter för rökning?

För att förhindra att förpackningarna vilseleder konsumenter, särskilt ungdomar, till exempel genom att skapa ett intryck av att produkten är mindre skadlig än andra produkter som ska rökas regleras vad som får presenteras på förpackningarna. Vissa förpackningar skulle också kunna vilseleda konsumenterna genom att de skapar föreställningar om fördelar i form av viktminskning, sexuell dragningskraft, social status, socialt liv eller personliga egenskaper. (9 a § tobakslagen)

Vad är det för hälsovarning som ska finnas på förpackningen?

Att röka denna produkt skadar din hälsa. (2 kap. 1 § föreskrift HSLF-FS 2016:44)
För detaljerade regler se Märkning

Vem ska märka förpackningarna med hälsovarningen?

Det är tillverkare och importörer som är ansvariga att förse förpackningar med hälsovarningar. (11 § tobakslagen)

Vilka regler gäller för försäljning av löv?

Vid försäljning av löv ska förpackningar med löv endast märkas som en tobaksvara om löven innehåller tobak eller om de saluförs blandat med tobak, det är att anses vara en tobaksvara. Om löven inte är en tobaksvara kan de omfattas av märkningskraven som gäller örtprodukter för rökning. En örtprodukt för rökning är en produkt baserad på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan förbrukas via förbränning (9 § tobakslagen).

För detaljerade regler se Märkning

Tillbaka till snabbnavigeringen

Ingrediensrapportering

Varför ska ingredienserna i örtprodukter för rökning rapporteras till Folkhälsomyndigheten?

För att myndigheten ska få en ökad kunskap om vilka ingredienser örtprodukter för rökning innehåller så ska rapportering ske till oss. Ett av Folkhälsomyndighetens uppdrag är att följa utvecklingen av produkterna på den svenska marknaden. (16 § tobakslagen)

Varför ska uppgifter om ingredienserna i örtprodukter för rökning offentliggöras av Folkhälsomyndigheten?

För att förbättra informationen till konsumenterna finns det krav i tobaksförordningen på myndigheten att offentliggöra de uppgifter som tillverkare och importörer skickar in till oss. Uppgifterna innehåller information om vilka tillsatser och dess mängd som finns i respektive rapporterad örtprodukt för rökning. (5 § tobaksförordningen)

Vad är EU-CEG?

EU-CEG är en gemensam teknisk lösning som Europeiska kommissionen utformat för att underlätta inrapportering av ingredienser i bland annat tobaksvaror och örtprodukter för rökning.

Var hittar jag information om EU-CEG?

Europeiska kommissionen har tagit fram en webbsida med information om EU-CEG.

Tillbaka till snabbnavigeringen

Vilket format ska användas för inlämnande av uppgifter?

All rapportering ska ske via EU-CEG. (6 § föreskrift HSLF-FS 2016:44)
För detaljerade regler se Ingrediensrapportering

Var lagras uppgifterna som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten?

Alla uppgifter som inkommer via EU-CEG kommer att lagras i ett datalagringsutrymme som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Det är endast behöriga personer på Folkhälsomyndigheten som har tillgång till uppgifterna. (6 § tobaksförordningen)

När ska uppgifterna lämnas in?

Uppgifterna ska lämnas senast sex veckor innan produkten ska vara tillgänglig för konsumenter på den svenska marknaden, eller innan varan återkallas från marknaden. (3 kap. 2, 4–5 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:44)
För detaljerade regler se Ingrediensrapportering

Varför ska uppgifterna lämnas in sex veckor innan örtprodukten för rökning ska vara tillgänglig för konsumenter?

Tiden behövs för att Folkhälsomyndigheten ska kunna kontrollera att de lämnade uppgifterna stämmer, och fastställa vilka uppgifter som ska offentliggöras på myndighetens webbplats. Myndigheten kan också behöva kontakta den som lämnat uppgifterna om det finns oklarheter i rapporteringen.

Tillbaka till snabbnavigeringen

Försäljning till konsumenter

Vilken skyldighet har den som säljer örtprodukter för rökning till konsumenter att kontrollera märkningen på dess förpackningar?

Försäljaren ska kontrollera att förpackningar har korrekt hälsovarning, annars får örtprodukter för rökning inte säljas till konsumenter. (11 § tobakslagen)
För mer information, se Försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter

Vad händer om försäljning sker av en örtprodukt för rökning som saknar hälsovarning?

Kommunen kan i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud mot den som säljer en produkt som inte uppfyller kraven i tobakslagen, tobaksförordningen eller myndighetens föreskrifter. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. (19 a och 20 §§ tobakslagen)
För mer information, se Försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter

Bör den som säljer örtprodukter för rökning till konsumenter även kontrollera om ingrediensrapportering av produkten har skett till Folkhälsomyndigheten?

Ja, det är endast de örtprodukter för rökning som tillverkare och importörer har lämnat ingrediensrapport över till Folkhälsomyndigheten som får tillhandahållas konsumenter i Sverige. (16 § tobakslagen)
För mer information, se Försäljning av örtprodukter för rökning till konsumenter

Hur kan den som säljer örtprodukter för rökning veta om produkten är rapporterad till Folkhälsomyndigheten?

Det går att kontrollera genom de uppgifter om örtprodukter för rökning som kommer att publiceras på myndighetens webbplats. (5 § tobaksförordningen)
För inrapporterade produkter se Offentliga rapporter

Tillbaka till snabbnavigeringen