Örtprodukter för rökning är produkter som är baserade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan förbrukas via förbränning. (1 a § tobakslagen)

Observera att tobakslagen inte ska tillämpas på örtprodukter för rökning som är klassificerade som narkotika eller som hälsofarliga varor. (1 b § tobakslagen)

Regler

Tobakslag

1–1 b, 9–11, 16, 19, 19 a, 20, 22, 23, 25 §§ tobakslagen (1993:581)

Tobaksförordning

2, 5–6, 8–9 §§ tobaksförordningen (2016:354)

Föreskrifter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:44) om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning

Förarbeten

Prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

EU-lagstiftning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2186

Tillsynsansvar

  • Folkhälsomyndigheten har tillsynsansvar över tillverkare och importörer. (20 § tobakslagen)
  • Länsstyrelsen har tillsynsansvar inom länet. (19 a § tobakslagen)
  • Kommunen är tillsynsmyndighet över försäljningen av örtprodukter för rökning till konsumenter. (19 a § tobakslagen)