Ingrediensrapportering för örtprodukter för rökning

Tillverkare och importörer av örtprodukter för rökning ska lämna uppgifter om produktens ingredienser och dess kvantitet till Folkhälsomyndigheten.

Vem ansvarar för att rapportera in uppgifter?

Tillverkaren och importören är ansvariga att rapportera in ingredienser i en örtprodukt för rökning till Folkhälsomyndigheten.

Ansvarsfördelning mellan tillverkare och importörer:

  • Om tillverkaren är etablerad i Europeiska unionen (EU) är det i första hand tillverkaren som är skyldig att rapportera uppgifterna.
  • Om tillverkaren är etablerad i ett land som inte är medlem i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men importören är etablerad i EU är det i första hand importören som är skyldig att rapportera uppgifterna.
  • Om både tillverkaren och importören är etablerade i ett land som inte är medlem i EU eller EES är de gemensamt skyldiga att rapportera uppgifterna.

Rapporteringsinnehåll

Rapporteringen ska innehålla en förteckning efter varumärke och sort. Förteckningen ska innehålla alla ingredienser, och kvantitet, som används vid tillverkningen av produkten. Ingredienserna ska vara sorterade i fallande ordning efter vikten för varje ingrediens som ingår i produkten.

Företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella uppgifter

Det finns möjlighet vid rapporteringen att ange om de lämnade uppgifterna är företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella.

Ändring av ingredienser i rapporterad produkt

Om sammansättningen av ingredienserna i en örtprodukt för rökning ändras på så sätt att det påverkar de uppgifter som tidigare lämnats ska en ny rapport skickas in.

Återkallelse av rapporterad produkt

Den som tillverkar eller importerar örtprodukter för rökning ska rapportera till Folkhälsomyndigheten om produkten återkallas från marknaden.

Rapporteringstidpunkter

  • Ny produkt ska rapporteras senast sex veckor innan produkten tillhandahålls konsumenter i Sverige.
  • Ändring av ingredienser i en rapporterad produkt ska rapporteras senast sex veckor innan den ändrade produkten tillhandahålls konsumenter i Sverige.
  • Återkallelse av rapporterad produkt ska rapporteras senast sex veckor innan produkten återkallas. Om en återkallelse inte kunnat förutses ska underrättelsen ske utan dröjsmål.

Rapporteringssystem och inloggningsuppgifter

Rapporteringen ska ske elektroniskt och lämnas genom EU-CEG.
Information om EU-CEG hittar du här.

För att kunna rapportera in uppgifter genom EU-CEG behöver du skapa ett EU Login, och ansöka om ett identifieringsnummer (uppgiftslämnarens ID).

Första gången uppgifterna ska rapporteras behöver tillverkaren och importören ansöka om ett identifieringsnummer (uppgiftslämnarens ID). Ansökan om ett identifieringsnummer görs via informationssidan om EU-CEG. Observera att ansökan endast finns tillgänglig på engelska.

Identifieringsnumret ska alltid användas vid inlämnande av uppgifter.

Produktidentifieringsnummer för produkten

Första gången ingredienser i en örtprodukt för rökning ska rapporteras via EU-CEG ska tillverkaren eller importören tilldela produkten ett tobaksvaruidentifieringsnummer (TP-ID), det finns inget särskilt identifieringsnummer för örtprodukter för rökning.

TP-ID är det identifieringsnummer för produkten som används i EU-CEG. TP-ID formatet är utformat som "uppgiftslämnarens ID-år-produktnummer" (NNNNN-NN-NNNNN):

  • Uppgiftslämnarens ID är det identifieringsnummer som tillverkaren eller importören fick tilldelad vid ansökan (5 siffror).
  • År är det år då uppgifter om produkten lämnas in för första gången (2 siffror).
  • Produktnummer är det nummer som uppgiftslämnaren själv tilldelar produkten vid det första uppgiftslämnandet (5 siffror).

Vid rapportering av örtprodukter för rökning med samma sammansättning och utformning ska samma TP-ID användas i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller oberoende av varumärke, undersort och antal marknader som varorna släpps ut på.

Om det inte går att säkerställa att samma TP-ID används för produkter med samma sammansättning och utformning, ska det i så stor utsträckning som möjligt lämnas uppgifter om de olika TP-ID som tilldelats dessa produkter.

I det elektroniska formatet som används för inrapportering finns det fält där uppgifterna ska lämnas.

Förbud

Örtprodukter för rökning får inte tillhandahållas konsumenter i Sverige om rapporteringsskyldigheten inte har uppfyllts.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan