Hälsovarning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning med örtprodukter för rökning ska vara försedd med följande hälsovarning:

Att röka denna produkt skadar din hälsa.

Placering

Hälsovarningen ska tryckas på fram- och baksidan på förpackningarnas yttre yta.

Storlek

Hälsovarningen ska täcka 30 procent av ytan på förpackningens framsida och 30 procent av ytan på dess baksida.

Utformning

Hälsovarningen ska vara:

  • tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
  • tryckt i svart på vit bakgrund
  • tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen
  • i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant.

Illustration

Örtprodukt för rökning – rätblocksformad förpackning (PDF, 726 kB)
(9 § tobakslagen, 2 § tobaksförordningen och 2 kap. 1–4 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:44)

Övrig märkning av örtprodukter för rökning

Märkningen på styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag som:

  • Marknadsför eller uppmuntrar till konsumtion genom att skapa en felaktig uppfattning om varans egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp. Etiketterna får inte innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid.
  • Antyder att en viss produkt är mindre skadlig än andra eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar.
  • Liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan vara texter, symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken. (9 a § tobakslagen)

Förbud och sanktioner

Om en förpackning saknar hälsovarning eller har inslag av sådan otillåten märkning som presenteras under rubriken Övrig märkning får inte produkten tillhandahållas konsumenter i Sverige. (9 a och 11 §§ tobakslagen)

Folkhälsomyndigheten får meddela förelägganden och förbud för att reglerna om märkning ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (20 § tobakslagen)