Rökfria miljöer

Rökning på balkong eller altan

 • Är det förbjudet att röka på altaner/balkonger till privatbostäder?

  Rökförbuden i tobakslagen omfattar inte privata bostäder eller andra lokaler för boende. I dessa boenden ingår eventuella altaner eller balkonger. Detta framgår av 5 § tobakslagen.

  Den som blir störd av tobaksrök i sin privata bostad bör i första hand kontakta sin hyresvärd alternativt styrelse om man bor i en bostadsrätt. Om rök kommer in i bostaden genom ventilationen eller genom otätheter mellan lägenheter är det möjligt att kontakta den kommunala förvaltningen för miljö- och hälsoskydd för vidare bedömning.

 • Är förbud mot rökning på balkonger med i förslaget till ny tobakslag?

  Nej, det finns inget förslag på att balkongrökning ska förbjudas. Regeringen har utrett om fler offentliga miljöer ska vara rökfria, men rökning på balkonger omfattades dock inte av den utredningen då det inte är en offentlig miljö.

 • Vad kan man som privatperson göra för att få till en lagändring?

  Det är regeringen som tar fram nya lagförslag, se information om lagstiftningsprocessen. Du bör därför vända dig till ansvarigt departement, i detta fall Socialdepartementet, för att ställa frågor om ny lagstiftning.

Märkning

Ingrediensrapportering

Karakteristisk smak, tillsatser m.m.

Försäljning till konsumenter

Övrigt

 • Hur förhåller sig 18 b § till 18 c § tobakslagen?

  Det rapporteringskrav som framkommer i 18 b–c §§ avser inte samma uppgifter. Bestämmelsen 18 b § gäller rapportering av de kostnader som tillverkare, partihandlare och importörer har haft för reklam, annan marknadsföring och sponsring för tobaksvaror. Bestämmelsen 18 c § som är ny gäller för tillverkare och importörer av tobaksvaror som bland annat ska rapportera marknadsundersökningar, studier och rapporter om försäljningsvolymer per tobaksvara.

 • Hur ska uppgifter om kostnader för marknadsföring i 18 b § lämnas in?

  Uppgifter om kostnader för marknadsföring ska lämnas in på samma sätt som i dag, d.v.s. via e-post eller brev. Av 18 b § i tobakslagen framgår att det är regeringen som får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.

 • Hur kommer Folkhälsomyndigheten ta ut tillsynsavgifter?

  Folkhälsomyndigheten har möjlighet att ta ut tillsynsavgifter gällande 16 och 18 §§ samt 18 c § av tillverkare och importörer av tobaksvaror.

 • Vem omfattas av tillsynsavgifterna?

  Det är de tillverkare eller importör som lämnar uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror (16 § tobakslagen) och de tillverkare eller importör som lämnar in uppgifter om försäljningsvolymer m.m. (18 c § tobakslagen) via EU-CEG till Folkhälsomyndigheten som omfattas av avgifterna. (7–9 §§ tobaksförordningen)

 • När träder tillsynsavgifterna i kraft och vilka inlämnade uppgifter omfattas av avgifterna?

  Bestämmelserna om avgifter i tobaksförordningen träder i kraft den 1 augusti 2017 (övergångsbestämmelse 1 tobaksförordningen). Det medför att de uppgifter som lämnas in till Folkhälsomyndigheten (via EU-CEG) från och med den 1 augusti 2017 omfattas av avgifterna. Uppgifter som lämnats in till Folkhälsomyndigheten (via EU-CEG) innan den 1 augusti 2017 omfattas inte av avgifterna.

 • Omfattas återkallade tobaksvaror av tillsynsavgifterna?

  Avgifterna träder i kraft den 1 augusti 2017. Uppgifter som lämnats in innan den 1 augusti 2017 omfattas inte av avgifterna. Det skulle kunna vara möjligt att den återkallade tobaksvaran omfattas av det årliga inrapporteringskravet enligt 18 c § tobakslagen. Om uppgifter ska lämnas enligt 18 c § tobakslagen skulle en återkallad tobaksvara kunna omfattas av avgifterna enligt 9 § tobaksförordningen beroende på när dessa uppgifter lämnas in till Folkhälsomyndigheten.

 • Har Folkhälsomyndigheten utfärdat några verkställighetsföreskrifter om tillsynsavgifterna?

  Folkhälsomyndigheten har bemyndigande enligt 16 § tobaksförordningen att meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om avgifterna. Myndigheten har inte utfärdat några föreskrifter gällande avgifterna.

 • När ska tillsynsavgifterna betalas in till Folkhälsomyndigheten?

  Här hittar du information om avgifter för tobaksvaror.