Vad händer om försäljning sker av en tobaksvara som saknar hälsovarning?

Kommunen kan i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud mot den som säljer en produkt som inte uppfyller kraven i tobakslagen, tobaksförordningen eller myndighetens föreskrifter. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. (19 a och 20 §§ tobakslagen)

För mer information se Försäljning av tobaksvaror till konsumenter.