Gäller rapporteringsskyldigheten även för tobaksvaror som säljs under en begränsad tid?

Ja, även tobaksvaror som tillhandhålls under en begränsad tidsperiod omfattas av rapporteringsskyldigheten i tobakslagen. Alla tobaksvaror, förutom de som berörs av 12 f § tobakslagen, ska rapporteras in till Folkhälsomyndigheten senast åtta veckor innan lansering. Vid rapporteringen är det möjligt att ange det datum tobaksvaran kommer att återkallas och försäljningsvolymen.

Om kraven för återkallelse av tobaksvara och årlig rapportering av marknadsundersökningar, studier, rapporter om försäljningsvolymer m.m. uppfylls vid inrapporteringen behöver ni inte rapportera detta vid ett senare skede. Observera att om ni gör ändringar av varan under denna tidsperiod ska det rapporteras enligt gällande regler (16 § tobakslagen och 2 kap. 1, 5 och 11 §§ HSLF-FS 2016:45).

Offentliga rapporter över rapporterade tobaksvaror