Vad är en kombinerad hälsovarning?

Ett budskap som består av en varningstext, en bild och information om rökavvänjning. De kombinerade hälsovarningarna ska finnas på förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. (1 kap. 4 § och 2 kap. 1 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Informationsblad om de nya bilderna och hälsovarningarna på tobaksförpackningar