Har Folkhälsomyndigheten utfärdat några verkställighetsföreskrifter om tillsynsavgifterna?

Folkhälsomyndigheten har bemyndigande enligt 16 § tobaksförordningen att meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om avgifterna. Myndigheten har inte utfärdat några föreskrifter gällande avgifterna.