Hur ska uppgifter om kostnader för marknadsföring i 18 b § lämnas in?

Uppgifter om kostnader för marknadsföring ska lämnas in på samma sätt som i dag, d.v.s. via e-post eller brev. Av 18 b § i tobakslagen framgår att det är regeringen som får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.